Szkolne Koło Wolontariatu „NADZIEJA”

 


 

 

                                                                Człowiek realizuje się wyłącznie wtedy, 

gdy kocha i daje siebie innym”. 

Jan Paweł II

 

 

 

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„Nadzieja”

 

Wstęp

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Kształci wrażliwość i troskę o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga  w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

 

Postanowienia ogólne

 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.

Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy  czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjna członków Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a także są  łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły.

  

Cele działania

 

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.

6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu.

7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez  organizacje działające na rzecz drugiego człowieka.

8. Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na terenie Janowa Lubelskiego.

 

Obszary działania

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

- środowisko szkolne,

- środowisko lokalne.

Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań organizowanych na terenie szkoły i na rzecz szkoły oraz poza terenem placówki.

 

Sposoby ewaluacji:

  • ankieta dla wolontariuszy,
  • sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu,
  • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze,
  • zdjęcia z imprez,
  • podziękowania od osób i instytucji,
  • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy.

 

 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

 

  • Izabela Komsa
  • Anna Król

 

Nasi wolontariusze

Klasa ósma

1.Patrycja Krzos

2.Kinga Korzeniowska

3. Aleksandra Dziadosz

4.Magdalena Orzeł

5. Emilia Gumienik

6.Julia Beksiak

7.Kacper Łukasik

8.Jakub Kuźnicki

9.Łukasz Oszust

10.Borys Kwiatek

11.Michał Chain

12.Wiktor Król

 

Klasa siódma

1.Jakub Kupiec

2.Wiktoria Tylus

3.Magdalena Wołoszyn

4.Julia Prężyna

5.Dominika Flis

6.Kacper Stańko

7.Karol Król

8.Bartosz Tutka

9.Damian Szymanek

10.Dominik Bober

       

        Działalność koła w roku szkolnym 2018-2019

        Działalność koła w roku szkolnym 2017-2018  

       Działalność koła w roku szkolnym 2016/2017  

        Działalność koła w roku szkolnym 2015/2016

        Działalność koła w roku szkolnym 2014/2015         

         Działalność koła w roku szkolnym 2013/2014

         Działalność koła w roku szkolnym 2012/2013    

         Działalność koła w roku szkolnym 2011/2012

         Działalność koła w roku szkolnym 2010/2011

         Działalność koła w roku szkolnym 2009/2010

         Działalność koła w roku szkolnym 2008/2009