Misja

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki

w Białej Drugiej

 

Wyposażamy ucznia w wiedzę i umiejętności pozwalające mu dokonać wyboru dalszego kształcenia oraz jak najlepiej funkcjonować w nieustannie zmieniającym się świecie.

Rozwijamy poczucie własnej wartości uczniów oraz wiary we własne możliwości.

Zapewniamy opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Kształtujemy samodzielność, samorządność i zasady demokracji.

Promujemy zdrowy styl życia, rozwijamy zdolności i zainteresowania, kształtujemy postawy proekologiczne i prozdrowotne, zapewniamy uczniom bezpieczeństwo.  

  

Wizja

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki

w Białej Drugiej

 

Nasza szkoła zapewnia wszechstronną edukację młodzieży i przygotowuje ją do prawidłowego funkcjonowania w życiu.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Przyjazna, ale wymagająca kadra stwarza właściwą atmosferę pracy, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Nauczyciele dążą do wysokiego poziomu kształcenia i nauczania. Poszanowanie godności osobistej, możliwość wypowiadania własnych sądów, tolerancja, dbałość o zdrowie, wpajanie ponadczasowych wartości moralno-etycznych, tj. miłości, dobroci, prawdy, piękna, sprawiedliwości  -  to zasadnicze normy obowiązujące w sferze wychowania. Zasadą w naszej szkole jest samokształcenie nauczycieli, współpraca ze środowiskiem lokalnym, współdziałanie dyrekcji z gronem pedagogicznym, wymiana poglądów i doświadczeń oraz zaangażowanie rodziców. Pełny rozwój dziecka wspomagają, w miarę możliwości, specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda. Dewizą naszej szkoły jest podmiotowość, autonomiczność, elastyczność i otwartość. Szkoła szczyci się wysokim poziomem kształcenia i corocznie ma liczne sukcesy w różnych konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Nasza szkoła to placówka dbająca również o rozwój fizyczny swoich uczniów, w szkole są organizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe i zabawy ruchowe.