PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

PUBLICZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 W BIAŁEJ DRUGIEJ

Podstawa prawna


 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

 2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

 4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230).

 5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

 6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).

 7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 172).

 8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 700).

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) lub

 12. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

 13. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej.


Program Wychowawczo - Profilaktyczny powstał w oparciu o aktualne przepisy prawa, potrzeby rozwojowe uczniów i oczekiwania rodziców oraz potrzeby nauczycieli w zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej. Napisanie programu było poprzedzone analizą sytuacji wychowawczej szkoły, sukcesów i porażek, określeniem potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców oraz nauczycieli.   


Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno sugestie rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.


Misja szkoły

 

 

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój. 

 

Wizja Szkoły 


Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój.


Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.


 Wizja absolwenta


 Nasz absolwent:


 1. Ma poczucie własnej godności i wartości.

 2. Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce.

 3. Jest dobrze przygotowany do następnych etapów kształcenia.

 4. Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe.

 5. Potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości.

 6. Rozumie potrzeby innych i potrafi z nimi współpracować.

 7. Jest asertywny, tolerancyjny, otwarty na innych, szczery i wrażliwy.

 8. Cechuje się kulturą osobistą i odpowiedzialnością.

 9. Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

 10. Docenia wartość rodziny i swoje w niej miejsce.

    Zadania programu

   

  1.     Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.

  2.     Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.

  3.     Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

  4.     Kształtowanie hierarchii wartości.

  5.     Planowanie własnego rozwoju (w tym preorientacja zawodowa).

  6.     Wspieranie działalności charytatywnej i promowanie wolontariatu.

  7.     Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.

  8.     Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

  9.     Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

  10.  Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

  11.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

   

   Cele ogólne programu

   

  Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia i bezpieczeństwa oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:


 • fizycznej – ukierunkowanej na kształcenie umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, na osiągnięcie właściwego stosunku do siebie i innych ludzi,
 • społecznej – ukierunkowanej na właściwe pełnienie ról społecznych oraz kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny wzorów i norm społecznych,
 • duchowej – ukierunkowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości i docenienie znaczenia zdrowia i sensu życia.


 Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną i informacyjną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, odbywającą się w formie: pogadanek, prelekcji, warsztatów, szkoleń i aktywnych metod pracy, w tym projektów edukacyjnych.


 Cele szczegółowe programu


 1. Eliminacja zachowań agresywnych i przemocy w szkole.

 2. Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

 3. Propagowanie zdrowego trybu życia.

 4. Poszerzenie wiedzy o uzależnieniach i ich wpływie na zdrowie człowieka.

 5. Dążenie do wszechstronnego rozwoju  ucznia.

 6. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla rodzimych oraz obcych symboli i tradycji narodowych, miejsca zamieszkania.

 7. Kształtowanie i rozwijanie postawy zaangażowania w życie społeczne.

 8. Kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie, bezpieczeństwo i higienę osobistą, wyrabianie sprawności fizycznej.

 9. Wdrażanie norm ekologicznych, zdrowego trybu życia i aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz środowiska naturalnego.

 10. Rozwijanie zainteresowań uczniów, umiejętności zdobywania wiedzy i poszukiwania informacji.

   Diagnoza zagrożeń

   

  Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024 został zmodyfikowany na podstawie diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole. Badanie ankietowe przeprowadzono we wrześniu 2023 r. wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Badaniem objęto 69 uczniów, 16 nauczycieli i 41 rodziców.

  W oparciu o przeprowadzoną diagnozę najważniejsze działania w pracy wychowawczej i profilaktycznej, w roku szkolnym 2023/2024 ukierunkowane będą na:


 • zapobieganie agresji i przemocy w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
 • dbałość o zdrowie psychiczne, rozpoznawanie problemów uczniów oraz podejmowanie prób ich rozwiązywania,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • integrowanie uczniów, wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty klasowej
  i szkolnej, przypominanie zasad współpracy w grupie.


 


W modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględnione zostały także:


 • wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • informacje uzyskane od wychowawców klas na temat problemów wychowawczych w danej klasie,
 • spostrzeżenia pedagoga szkolnego.

 


Założenia szkolnego programu profilaktyki

 


 1. Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych.

 2. Eliminacja zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych.

 3. Współdziałanie z rodzicami przy realizacji zadań wychowawczych.

 4. Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 5. Wspieranie rozwoju społecznego dzieci 6- letnich w oddziale przedszkolnym i uczniów klasy pierwszej.

 6. Kształtowanie tożsamości zawodowej.

    

  Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego

   


 1. Dbanie, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.

 2. Dążenie do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki na pozostałych szczeblach edukacji.

 3. Współpraca w procesie wychowania z rodzicami i opiekunami.

   

  Zadania dyrektora szkoły

   


 1. Monitorowanie pracy wychowawców klas i pedagoga.

 2. Rozpoznawanie oczekiwań uczniów i rodziców.

 3. Współdziałanie z instytucjami wspomagającymi działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły.

 4. Organizowanie przedsięwzięć w zakresie edukacji zdrowotnej, zagrożeń i uzależnień.

 5. Analiza wyników nauczania, klasyfikacji i frekwencji w celu ustalenia przyczyn niepowodzeń szkolnych.

   

  Zadania nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły

   


 1. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów.

 2. Wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia.

 3. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, PPP, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

 4. Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

 5. Dbanie o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie.

 6. Integrowanie zespołu klasowego.

 7. Udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez udział w zespołach wyrównawczych i korekcyjnych oraz rozwijanie talentów poprzez koła zainteresowań, podkreślanie sukcesów ucznia.

 8. Uczenie miłości do kraju ojczystego, tradycji i szeroko pojętej kultury narodowej.

 9. Uczenie szacunku dla osób innej narodowości, poszanowania ich odrębności, kultury oraz symboli narodowych.

 10. Tworzenie atmosfery otwartości, życzliwości, dialogu, zaufania, tolerancji i szacunku.

 11. Reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania uczniów, wymaganie od nich odpowiedzialnych postaw, tworzenie jednocześnie klimatu rzetelnej i uczciwej pracy.

 12. Uczenie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności za dokonywane wybory.

 13. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, pedagogiem i logopedą szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także szczególnych uzdolnień uczniów.

 14. Współpraca z rodzicami (informowanie o pozytywnych i negatywnych wynikach w nauce i zachowaniu, uczestniczenie w zebraniach rodziców, wspieranie rodziców w procesie wychowania, przeprowadzanie pedagogizacji).

    

  Zadania rodziców:

   


  1. Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.

  2. Rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby z pedagogiem szkolnym w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom dziecka.

  3. Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę (imprezy, uroczystości, spotkania z wychowawcą).

  4. Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

    

   Zadania ucznia:

    


 1. Współtworzy i respektuje normy szkolne.

 2. Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu.

 3. Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

 4. Zna swoje prawa i obowiązki.

 5. Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je, zna pojęcie tolerancji.

 6. Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu.

   

  Zadania  pedagoga szkolnego:

   


 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

 2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

 3. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających im wychowanie własnych dzieci.

 4. Wspieranie wychowawców i nauczycieli w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

 5. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

 6. Organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów i rodziców z udziałem specjalistów (policji, psychologa, lekarza).

   

  Formy realizacji programu profilaktycznego

   


  • Rozmowy z uczniami i rodzicami.

  • Zajęcia edukacyjne, sportowe, warsztatowe, pogadanki, prelekcje, projekcje filmów.

  • Spotkania z rodzicami.

  • Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę.

  • Obserwacja zachowań uczniów w czasie przerw i zajęć szkolnych.

  • Realizacja programów, akcji, kampanii profilaktycznych.

  • Uroczystości klasowe, szkolne, środowiskowe.

    

   Spodziewane efekty

    


 • Społeczność szkolna promuje zdrowy styl życia.

 • Uczniowie utrzymują poprawne kontakty z koleżankami i kolegami z klasy.

 • Uczniowie znają i stosują zasady dobrej komunikacji interpersonalnej.

 • Uczniowie poprawiają swoją frekwencję i unikają wagarów.

 • Uczniowie nie przejawiają postaw i zachowań agresywnych.

 • Uczniowie nie używają środków odurzających i znają konsekwencje ich używania.

 • Uczniowie znają rodzaje zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

   

  Ewaluacja

   

  Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:


 • ankiety ewaluacyjne,

 • rozmowy z nauczycielami i rodzicami,

 • semestralne analizy wyników nauczania i frekwencji,

 • sprawozdania z pracy wychowawców klas,

 • obserwacja zachowań,

 • analiza dokumentów.

    

  Treści i działania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym dla uczniów klas I-III

    


Treści

Sposoby realizacji

 

 

Wychowanie patriotyczne

1.Poznanie i szacunek dla symboli narodowych i europejskich

2. Uczenie szacunku wobec uczniów innej narodowości, ich kultury, i symboli narodowych oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa.

3.Podtrzymywanie tradycji szkolnych: pasowanie na ucznia, udział w obchodach Święta  Patrona Szkoły i apelach okolicznościowych.

4.Kultywowanie tradycji związanych z miejscowością i regionem: odwiedzanie muzeów i miejsc pamięci narodowych.

5.Współpraca z instytucjami i  społecznością lokalną: udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym.

 

 

Kształtowanie hierarchii wartości

1.Troska o język i kulturę wypowiadania się: organizowanie konkursów recytatorskich, udział w akcjach czytelniczych.

2.Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze i zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych: wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki edukacyjne.

3.Kultywowanie tradycji rodzinnych i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą, organizowanie Dnia Rodzinki, Dnia Dziecka, Mikołajek.

4.Wzbudzanie empatii wobec potrzebujących: działalność wolontariatu, udział w akcjach charytatywnych: I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Góra Grosza, pomoc zwierzętom ze schronisk.

5.Wsparcie uczniów wynikające z kontaktu z uczniami innej narodowości, w szczególności z dziećmi z Ukrainy (bariera językowa, różnice w mentalności i doświadczeniach).

 

 

 

 

 

Zdrowy i bezpieczny styl życia

 

1. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, w szkole, podczas ferii zimowych i przerw świątecznych, podczas wycieczek, bezpieczne korzystanie i przebywanie na boisku szkolnym.

2.Wzmacnianie nawyków bezpiecznego poruszania i zachowania się w miejscach publicznych.

3.Poznawanie sygnałów alarmowych, planu i zasad ewakuacji z budynku szkoły.

4. Zapobieganie wadom postawy: wdrażanie zaleceń programów profilaktycznych.

5. Przeciwdziałanie i walka z próchnicą: realizacja programu profilaktycznego Fluoryzacja zębów, pogadanki z pielęgniarką szkolną.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia: poznanie zasad zdrowego odżywiania, przygotowywanie zdrowych posiłków, udział w „Programie dla szkół” polegającym na nieodpłatnym dostarczaniu owoców i warzyw, mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej dla uczniów klas I – V, realizacja programu Trzymaj Formę, zajęcia pozalekcyjne na pływalni.

7.Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z palenia tytoniu, picia alkoholu oraz samodzielnego sięgania po leki i środki chemiczne.  

8.Propagowanie postaw proekologicznych: udział w konkursach plastycznych i przyrodniczo - ekologicznych, szkolnych akcjach ekologicznych i segregowanie odpadów.

9. Zapobieganie patologiom, uzależnieniom i agresji: kultura zachowania i słowa, integracja klasowa, właściwe spędzanie czasu wolnego.

10.Wzmacnianie kondycji i zdrowia psychicznego uczniów (w tym zaburzeń zachowania, emocji, stanów depresyjnych).

11.Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w sytuacjach kryzysowych (np. w sytuacji zagrożenia konfliktem zbrojnym czy wybuchem pandemii).

12.Profilaktyka uczniów w czasach pandemii (przestrzeganie zasad higieny, zachowanie dystansu społecznego, pozostanie w domach w sytuacji objawów choroby).

 

 

 

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią

1. Postępowania w sytuacjach zagrożenia: próbna ewakuacja, poznanie numerów alarmowych.

2 .Zaznajamianie uczniów z podstawowymi zasadami ruchu drogowego: spotkania z policją.

3 Uświadomienie uczniom negatywnego wpływu TV, Internetu

 i telefonów komórkowych oraz kształtowanie krytycznego podejścia do treści zamieszczanych w Internecie i mediach społecznościowych.: filmy edukacyjne, pogadanki, dyskusje w czasie zajęć.

4.Zapoznanie uczniów i rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa.

5. Wdrażanie działań na rzecz ograniczenia agresji i  przemocy: dyżury nauczycieli, monitoring, realizacja programów profilaktycznych.

6.Pedagogizacja rodziców: szkolenia, warsztaty dla nauczycieli i rodziców.

 

 

Współpraca, pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.Dostarczanie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

4.Wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów: obserwacja, współpraca z pielęgniarką szkolną i pedagogiem.

5.Organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli, współpraca z policją, sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. w Janowie Lub.


 


 


Treści i działania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym


dla uczniów klas IV-VIII


 


Treści

Sposoby realizacji

 

 

 

Wychowanie patriotyczne

1.Poznanie historii, tradycji, kultury „małej ojczyzny” i regionu: odwiedzanie i troska o miejsca pamięci narodowej, upamiętnianie postaci, wycieczki, realizacja projektów edukacyjnych, udział w miejskich obchodach świąt narodowych, konkursy.

2.Budzenie szacunku dla symboli narodowych i europejskich: akademie, apele, akcje SU (kotylion, strój galowy).

3.Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów: konkursy, projekty edukacyjne, prezentacje multimedialne, współpraca z innymi szkołami.

4.Przypominanie o szacunku wobec uczniów innej narodowości, ich kultury, i symboli narodowych oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa.

5.Docenianie cnót obywatelskich (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, tolerancja, odwaga cywilna) poprzez poznanie działań wybitnych Polaków na wybranych zajęciach edukacyjnych, realizacja projektów, udział w konkursach.

6.Kształtowanie postaw szacunku dla tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej: udział w akcji Czytanie narodowe

7.Podtrzymywanie tradycji szkolnych: udział w obchodach Święta  Patrona Szkoły i apelach okolicznościowych.

8.Kultywowanie tradycji związanych z miejscowością i regionem: odwiedzanie muzeów i miejsc pamięci narodowych.

 

 

 

Kształtowanie hierarchii wartości

1.Troska o język i kulturę wypowiadania się: organizowanie konkursów recytatorskich, udział w akcjach czytelniczych.

2.Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze i zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych: wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki edukacyjne.

3.Kultywowanie tradycji rodzinnych i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą, organizowanie Dnia Rodzinki, Dnia Dziecka, Mikołajek.

4.Wzbudzanie empatii wobec potrzebujących: udział w akcjach charytatywnych: I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Góra Grosza, pomoc zwierzętom ze schronisk.

5. Przypominanie praw i obowiązków uczniów oraz ich przestrzeganie.

 

 

 

Zdrowy i bezpieczny styl życia

 

1. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, w szkole, podczas ferii zimowych i przerw świątecznych, podczas wycieczek, bezpieczne korzystanie i przebywanie na boisku szkolnym.

2.Wzmacnianie nawyków bezpiecznego poruszania i zachowania się w miejscach publicznych.

3. Zapobieganie wadom postawy: wdrażanie zaleceń programów profilaktycznych.

4. Przeciwdziałanie i walka z próchnicą: realizacja programu profilaktycznego Fluoryzacja zębów, pogadanki z pielęgniarką szkolną.

5. Propagowanie zdrowego stylu życia: poznanie zasad zdrowego odżywiania, przygotowywanie zdrowych posiłków, udział w „Programie dla szkół” polegającym na nieodpłatnym dostarczaniu owoców i warzyw, mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej dla uczniów klas I – V, zajęcia pozalekcyjne na pływalni.

6.Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z palenia tytoniu, picia alkoholu oraz samodzielnego sięgania po leki i środki chemiczne.

7.Propagowanie postaw proekologicznych: udział w konkursach plastycznych i przyrodniczo - ekologicznych, szkolnych akcjach ekologicznych i segregowanie odpadów.

8. Zapobieganie patologiom, uzależnieniom i agresji: kultura zachowania i słowa, integracja klasowa, właściwe spędzanie czasu wolnego.

9. Zapobieganie wagarom: kontrolowanie nieobecności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, egzekwowanie usprawiedliwień, informowanie uczniów i rodziców o negatywnych skutkach nadmiernej absencji na zajęciach.

10. Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat problemów okresu dorastania (depresja, anoreksja): pogadanki, filmy edukacyjne.

11.Budowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne swoje i innych w czasie epidemii(przestrzeganie zasad higieny, zachowanie dystansu społecznego, pozostanie w domach w sytuacji objawów choroby, promowanie szczepień ochronnych).

12.Ochrona i wzmocnienie zdrowia psychicznego uczniów  poprzez kształcenie umiejętności intrapsychicznych (dojrzałości, kontroli emocji, motywacji, rozwijania samodyscypliny i samodzielności oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem).

13. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w sytuacjach kryzysowych (np. w sytuacji zagrożenia konfliktem zbrojnym czy wybuchem pandemii).

 

 

 

 

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią

1. Postępowania w sytuacjach zagrożenia: próbna ewakuacja.

2 Utrwalenie i praktyczne stosowanie podstawowych zasad ruchu drogowego: spotkania z policją, uzyskanie karty rowerowej.

3. Przypominanie uczniom o negatywnym wpływie TV i telefonów komórkowych oraz  o zagrożeniach płynących z Internetu, kształtowanie krytycznego podejścia do treści zamieszczanych w Internecie i mediach społecznościowych: filmy edukacyjne, pogadanki, dyskusje w czasie zajęć.

4.Zapoznanie uczniów i rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa.

5. Wdrażanie działań na rzecz ograniczenia agresji i  przemocy: dyżury nauczycieli, monitoring, realizacja programów profilaktycznych.

6.Pedagogizacja rodziców: szkolenia, warsztaty dla nauczycieli i rodziców.

 

 

 

Współpraca, pomoc rodzicom i nauczycielom

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych

1. Opracowywanie i opiniowanie przez radę pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły: wnoszenie propozycji rodziców do dokumentów szkoły.

2. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

3.Dostarczanie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

4.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

5.Wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów: obserwacja, współpraca z pielęgniarką szkolną i pedagogiem.

6.Organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli, współpraca z policją, sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. w Janowie Lub.

 

 

 

  

Planowanie własnego rozwoju

1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów: stosowanie aktywizujących metod nauczania, wykorzystywanie multimedialnych środków dydaktycznych, stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach, organizowanie kół zainteresowań, przygotowywanie uczniów do konkursów, przeglądów, występów, zawodów, prezentowanie osiągnięć uczniów na różnych szczeblach.

2. Spotkania z przedstawicielami szkół średnich promujących kierunki kształcenia.

3.Preorientacja zawodowa: zajęcia z pedagogiem szkolnym, filmy edukacyjne.

4. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno –komunikacyjnymi.

5. Czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

6. Organizowanie wyjść do szkół średnich i instytucji użytku publicznego: udział w konkursach, warsztatach, spotkania z ciekawymi ludźmi.

7. Integrowanie uczniów, wzmacnianie ich poczucia przynależności do społeczności szkolnej i odpowiedzialności za nią poprzez organizowanie wyjść, ognisk, wycieczek oraz udział w wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych.


 


Rada Pedagogiczna uchwałą nr 3/2023-2024 z dn. 14.09.2023 r. zaopiniowała pozytywnie projekt szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024, celem przedłożenia Radzie Rodziców. Rada Rodziców po zapoznaniu się z projektem programu uchwałą nr 4/2023-2024 z dn. 29.09.2023 r. uchwaliła program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024.