Tytuł projektu: Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski

 

Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Nr umowy o dofinansowanie: 166/FELU.10.03-IZ.00-0141/23 z dnia 31.01.2024 r.

Wartość projektu: 2 755 092,56 zł

Wartość dofinansowania: 2 452 916,56 zł

Wkład własny (rzeczowy): 302 176,00 zł

Termin realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.

 

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Lubelskim

(Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim)

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych

  

Działania realizowane w ramach projektu:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe)

- zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu (montaż platform dla niepełnosprawnych, montaż systemu informacji przestrzennej i odnajdywania drogi, wyposażenie pracowni robotyki, językowej, przyrodniczej, sensorycznej, logopedycznej, polonistyczno-matematycznej, fotograficznej, gabinetu pedagoga)

- zajęcia rozwijające, wspierające i wyrównawcze oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, językowe, przyrodniczo-ekologiczne, logopedyczne, sensoryczne, wyrównawcze matematyczno-polonistyczne, doradztwo zawodowe, poradnictwo pedagogiczne, wyjazdy edukacyjne na UMCS i do Centrum Nauki Kopernik oraz  zwodoznawcze do zakładów pracy)

  

Grupy docelowe:

- 640 uczniów (320 kobiet, 320 mężczyzn),

w tym: co najmniej 10 osób obcego pochodzenia, min. 7 osób z niepełnosprawnościami, 20 osób z opiniami o potrzebie przyspieszonego postępowania

- 143 nauczycieli (114 kobiet, 29 mężczyzn)

  

Cel projektu: głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia poprzez realizację programu rozwojowego w trzech szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski. Założone programy rozwojowe mają na celu kompleksowe i trwałe podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz przygotowanie szkół/placówek do prowadzenia edukacji włączającej, skoncentrowanej na grupach uczniów, które najbardziej potrzebują wsparcia oraz stosującej zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu

 

Efekty, rezultaty projektu:

- wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

- poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII

- podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkoły

- rozwój innowacyjnych metod nauczania

- poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie

- podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkołach

- poprawa dostępności szkół

 

 

Nabór prowadzony będzie w zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, z uwzględnieniem języka wrażliwego na płeć. Informacja o naborze dostępna będzie na szkolnych tablicach ogłoszeń, stronach www, w sekretariatach. 
 
Prowadzący zajęcia zostaną zapoznani z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju: ograniczenie nadmiernego zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody; racjonalizacja zakupów (oszczędne wykorzystywane papieru xero, materiałów biurowych i środków czystości); elektroniczny obieg dokumentów; korzystanie z papieru i środków czystości ekologicznych; segregacja odpadów; przekazanie materiałów dydaktycznych w formie dwustronnego wydruku, w trybie oszczędnym oraz na nośnikach audio (płyta CD, pendrive). 
 

Nauczyciele zostali poinformowani o stosowaniu języka prostego, wrażliwego na płeć, bez powielania stereotypów dotyczących kobiet i mężczyzn.
 

Tematyka i program zajęć będą realizowane zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji:- przeprowadzenie rozmów i pogadanek z uczniami na temat przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami poznanie zasad równego traktowania (rozmowa i dyskusja) - nauka akceptacji i tolerancji przez uczniów podczas trwania całego projektu - promocja wiedzy na temat przyczyn i przejawów dyskryminacji (mini wykład)- szerzenie idei tolerancji wśród uczniów (rozmowa i dyskusja)- przeciwdziałanie formom wykluczenia ze względu na status społeczny i ekonomiczny oraz stan zdrowia ON (dyskusja).  

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

 RODO

 Zał. do zarządzenia -Regulamin rekrutacji

Zał. nr 1a (uczen) - Biała

Zał. nr 1b (n-l) Biała

Zał. nr 2a (uczen) - Biała

Zał. nr 2b (n-l) - Biała

Zał. nr 3 Biała

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie