Samorząd Uczniowski

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Białej Drugiej

w roku szkolnym 2020 /2021

 

Samorząd Uczniowski to wszyscy uczniowie szkoły, którzy w wyborach wybierają swoich przedstawicieli. „Ustawa o systemie oświaty” wprost określa Samorząd Uczniowski jako jedyny organ szkoły reprezentujący ogół uczniów. Dając mu jednocześnie prawo „do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły” (art. 55 ust. 5).

 

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

 

Rada

Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodniczący: Bartosz Tutka

Zastępca: Kacper Stańko

Sekretarz: Amelia Kałamajka

Skarbnik: Kamil Skubik

 

Poczet Sztandarowy:

Bartosz Tutka, Dominika Flis, Magdalena Wołoszyn

Rezerwowy Poczet Sztandarowy:

            Kamil Skubik, Natalia Król, Julia Pniak,

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Piotr Gąbka, Łukasz Piecyk

 

Samorządy klasowe

Rok szkolny 2020/2021

KL. I

1.      Milena Jargieło – przewodniczący

2.      Zofia Orzeł – zastępca

3.      Agata Łukasik – skarbnik

KL. II

4.      Karol Korzeniowski – przewodniczący

5.      Szymon Tutka – zastępca

6.      Izabela Wieleba – skarbnik

 KL. III

1.      Daria Łukasik – przewodniczący

2.      Karol Miś – zastępca

3.      Oliwier Kaproń – członek

 Kl. IV

1.      Roksana Szczygieł – przewodniczący

2.      Amelia Kałamajka – zastępca

3.      Jakub Orzeł – skarbnik

4.      Wiktoria Miś - członek

Kl. V

1.      Weronika Nizioł – przewodniczący

2.      Roksana Kulpa – zastępca

3.      Patrycja Łukasz – skarbnik

Kl. VI

1.      Dominika Oszust – przewodniczący

2.      Julia Jachim – zastępca

3.      Klaudia Abramek – skarbnik

Kl. VII

1.      Kamil Skubik – przewodniczący

2.      Natalia Król – zastępca

3.      Amelia Kowalik – skarbnik

 Kl. VIII

1.      Kacper Stańko – przewodniczący

2.      Bartosz Tutka – zastępca

3.      Dominika Flis – skarbnik

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. T. KOŚCIUSZKI W BIAŁEJ DRUGIEJ  2020/2021

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W BIAŁEJ DRUGIEJ

 

Uchwalono na podst.art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.       Władzami samorządu uczniowskiego są:

a) na szczeblu klasy: samorządy klasowe;

b) na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego.

3.       Samorząd klasowy składa się z:

            a) przewodniczącego;

            b) zastępcy przewodniczącego;

            c) skarbnika;

4.       Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

 

§ 2

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

Celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.

 

1.      Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2.      Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację

3.      Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej

4.      Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

5.      Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.

6.      Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią. 

7.      Uczenie demokratycznych form współżycia.

8.      Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

9.      Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienie odrębności przekonań , tolerancji.

10.  Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.

11.  Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.

 

§ 3

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

  1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się na początku roku szkolnego (do końca września).
  2. Wybory poprzedza prezentacja kandydatów do organu samorządu (plakaty wyborcze).
  3. Kandydatami do organu Samorządu Uczniowskiego są uczniowie klas IV- VIII.
  4. Wybory są przeprowadzone w trybie powszechnym i tajnym. Każdemu uczniowi przysługuje jedna karta do głosowania. Karta do głosowania wydawana jest na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej.
  5. Na kartach do głosowania uczniowie stawiają krzyżyk przy nazwisku jednego kandydata- tym samym dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
  6.  Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, kolejny – zastępcą. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.
  7. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji:

a)      w przypadku członka Samorządu Klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata,

b)      w przypadku członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę z listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.

  1. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu ustalenia kolejnych wyników wyborów.

 

§ 4

Prawa Samorządu Uczniowskiego

 

1.      Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

            a) prawo do zapoznania się z programem nauczania;

            b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

            c) prawo do organizowania życia szkolnego,

            d) prawo redagowania gazetki szkolnej

e) prawo do organizowania w szkole działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2.      Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

 

§ 5

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 

1.      Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Białej Drugiej.

2.      Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

3.      Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.

4.      Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

5.      Organizacja dyskotek szkolnych.

6.      Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.

7.      Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

8.      Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

9.      Decyzją Samorządu Uczniowskiego obowiązuje w szkole zasada „szczęśliwy numer”. Uczeń, którego numer z dziennika został wylosowany, ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnych.

10.  Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

 

§ 6

Sposób prowadzenia dokumentacji Rady Samorządu Uczniowskiego

 

1.      Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi:

            a) plan pracy Samorządu Uczniowskiego

            b) sprawozdanie z planu pracy Samorządu Uczniowskiego

            c) regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

2.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego znajduje się bibliotece, jest wywieszony w gablotce samorządu Uczniowskiego oraz jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

 

§ 7

Zadania opiekuna/ opiekunów Samorządu Uczniowskiego

 

1.      Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.

2.      Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.

3.      Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.

4.      Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

5.      Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

 

§ 8

Fundusz Samorządu Uczniowskiego

 

1.      Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

2.      Dysponentami funduszów są Rada Samorządu Szkolnego i Samorządy Klasowe, każda we własnym zakresie, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Szkolnego lub z wychowawcą klasy.

3.      Fundusze samorządu mogą być tworzone z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.

4.      Rada Samorządu Uczniowskiego posiada swoje fundusze na koncie Rady Rodziców.