Godziny pracy psychologa szkolnego – Ewa Chmiel

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

 

Poniedziałek

07.30 – 10.00

Wtorek

10.50 – 13.40

Środa

13.30 – 15.10

Piątek

07.30 – 09.30

Celem pomocy psychologicznej jest rozpoznawanie i diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów we współpracy z wychowawcami, rodzicami, pedagogami oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego uczniom z dysfunkcjami rozwojowymi oraz uczniom szczególnie uzdolnionym.

Oprócz stałych zajęć w gabinecie psychologa uczniowie mogą znaleźć wsparcie, zrozumienie i pomoc w rozwiązaniu różnorakich dziecięcych problemów.

Wszelka pomoc psychologiczna jest udzielana uczniom za zgodą ich Rodziców. Nierzadko Rodzice są włączani w udzielanie pomocy dziecku, ponieważ od ich zaangażowania i chęci współpracy uzależniona jest efektywność tej pomocy.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu i w szkole należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu i w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola i szkoły ;

3)   udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)   rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,

b)   udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.