Godziny pracy pedagoga szkolnego - Ewa Chmiel

Poniedziałek

11.30 – 13.30

Środa

 

11.35 – 12.40

 13.35 - 14.30

 

Bezpiecznie Tu i Tam   Bezpieczne korzystanie z Internetu   Bezpiecznie w sieci

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.


Pedagog szkolny realizuje zadania we współpracy z:

- rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka,

- nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

- podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Policja, Sąd Rejonowy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i in.),

- innymi szkołami i placówkami.
 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

gdy nie radzą sobie z programem nauczania;

gdy ktoś naruszy ich prawa;

gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;

gdy potrzebują pomocy i rady;

gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.
 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;

problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);

uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.
 

 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;

analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;

wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.

 

 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Białej Drugiej funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Ewa Chmiel.