RZECZNIK PRAW UCZNIA
Jeżeli uważasz, że w szkole zostało naruszone Twoje Prawo – Prawo Ucznia
Przyjdź ! Zapraszam !
Środa 11.30 – 12.40  i  13.30 – 14.30
Czwartek 11.50 – 13.40
       (gabinet pedagoga szkolnego)

 

 Pamiętaj:

          Rzecznik zapewnia dyskrecję.

          Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia.

          Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

          Rzecznik pełni stałe dyżury:

Środa 11.30 – 12.40  i  13.30 – 14.30
Czwartek 11.50 – 13.40

          Pytania i wnioski uczniowie szkoły mogą zgłaszać osobiście lub kierować drogą
e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ważne dokumenty:

     Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526).

    Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie, dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.).

      Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

      Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r. ze zm. Dz.U.08.214.1345).

Ważne telefony i adresy:

      NIEBIESKA LINIA – www.niebieskalinia.info  800 120 002 Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 

      POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA - 800 120 226
 

      TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 116 111

 

   

 

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

·  Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

·  Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.

·  Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.

·  Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.

·  Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej.

Środki działania Rzecznika:

·  Załatwianie indywidualnych skarg.

·  Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).

·  Współpraca ze specjalistami (np. psychologiem).

·  Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.

·  Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

·  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

·  Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.

·  Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły.

Szkolny Rzecznik może:

·  Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.

·  Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły.

·  Organizować konfrontacje wyjaśniające.

·  Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

·  Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

·  Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.

·  Skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.

·  W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.

·  Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

·  Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

·  Podjęcie mediacji ze stronami.

· Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.

· Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

·  Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.

·  Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.

·  Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw  spornych.

·  Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

·  Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

·  Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

·  Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

·  Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

·  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

·  Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.

·  Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

 Pamiętaj!
Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję!
Postaram się skutecznie zająć Twoimi sprawami.

 

Prawa ucznia w szkole

Statut szkoły – znajdziesz tam wszystkie swoje prawa, ale również obowiązki.

Ważne telefony:
·         800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
·         801 12 00 02 - Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie
·         116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży