S T A T U T

P U B L I C Z N E G O   G I M N A Z J U M

W  B I A Ł E J

(Tekst jednolity)


 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I       - Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II      - Cele i zadania szkoły gimnazjum

ROZDZIAŁ III     - Organy szkoły

ROZDZIAŁ IV    - Organizacja szkoły

ROZDZIAŁ V     - Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

ROZDZIAŁ VI    - Uczniowie szkoły

ROZDZIAŁ VII   - Wewnątrzszkolny System Oceniania

ROZDZIAŁ VIII  - Rodzice

ROZDZIAŁ IX    - Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ I
 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Publiczne Gimnazjum w Białej działa na podstawie:

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

2.    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami).

3.    Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999r. Nr 12 , poz. 96).

4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 Z 2001, poz.624) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10, poz.96)

5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

6.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046) z późniejszymi zmianami.

7.    Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120 , poz. 526 i 527).

8.    Uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr XV/105/04 z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie połączenia w zespół Publicznego Gimnazjum w Białej oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej.

 

§ 2

 

1.  Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM W BIAŁEJ.

2.  Siedzibą Publicznego Gimnazjum jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej, Biała II 142.

3.  Publiczne Gimnazjum w Białej działa jako jednostka budżetowa.

4.  Organem prowadzącym Publiczne Gimnazjum jest Gmina Janów Lubelski.

5.  Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.

6.  Publiczne Gimnazjum na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może mieć nadane imię przez organ prowadzący.

 

 

ROZDZIAŁ II
 
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 3

 

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1.    Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

a)    atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

b)   udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, warsztatach i innych formach zajęć,

c)    korzystanie z pracowni przedmiotowych, pomocy dydaktycznych i sprzętów szkolnych,

d)   udział w wycieczkach dydaktycznych i zajęciach terenowych;

2.    Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

a)    organizowanie zajęć z przedstawicielami różnych zawodów,

b)   poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,

c)    rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;

3.    Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

a)    zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum,

b)   systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c)    realizowanie programu wychowawczego uchwalonego przez Radę Pedagogiczną,

d)   realizowanie zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki,

e)    organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów niepełnosprawnych,

f)    umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów przez realizowanie indywidualnych programów nauczania,

g)   aktywne uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym;

4.    Obejmuje uczniów różnymi formami opieki i pomocy w sytuacji, kiedy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest taka pomoc i wsparcie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele, a szczególnie wychowawcy w formie:

a)    organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorym itp.;

b)   zapewnienia dożywiania uczniom z rodzin mających szczególnie trudne warunki materialne poprzez wytypowanie ich do bezpłatnego korzystania z obiadów;

c)    organizowania pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;

d)   wyrównywania i likwidowania mikrodefektów  i zaburzeń rozwojowych uczniów;

e)    organizowania współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną świadczącą specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

5.    Umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

a)    realizację autorskich programów patriotycznych,

b)   uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych obchodach świąt państwowych i religijnych,

c)    odpowiednio dobraną tematykę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

6.    Współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie kwalifikowania dzieci do kształcenia specjalnego, pomocy korekcyjno-wyrównawczej i opieki nad uczniami mającymi trudności w nauce poprzez:

a)      kierowanie przez szkołę do PPP dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwoju, u których stosowane przez nauczyciela różne formy opieki i pomocy nie przynoszą pożądanych wyników, celem uzyskania specjalistycznej diagnozy i wytyczenia kierunku dobrej pracy z nimi pracy lub zakwalifikowanie do kształcenia specjalnego.

b)      kierowanie uczniów, którzy mają trudności w nauce, na badania psychologiczno-pedagogiczne w celu ustalenia przyczyn oraz objęcia ich dodatkową opieką dydaktyczną w zespołach wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w szkole lub na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

c)      pomoc poradni udzielana jest na wniosek rodziców, w oparciu o informacje wychowawcy o postępach, osiągnięciach i trudnościach dydaktyczno-wychowawczych oraz współpracy rodziców ze szkołą.

7.    Umożliwia rozwój zainteresowań uczniów poprzez:

a)    realizowanie indywidualnych programów nauczania,

b)   organizację kół przedmiotowych, sportowych, plastycznych, tanecznych, muzycznych i innych w miarę potrzeb środowiska;

8.    Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez:

a)    prowadzenie nauczania indywidualnego w miarę potrzeb,

b)   prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w szkole;

9.    Szkoła otacza specjalną troską - w miarę swoich możliwości - uczniów posiadających orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a w szczególności zapewnia:

a)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,

b)   odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,

c)    realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki,

dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

d)   zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,

e)    integrację ze środowiskiem rówieśniczym,

f)    nauczanie indywidualne zorganizowane w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zaleconych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

10.    Szkoła otacza - w miarę swoich możliwości - opieką uczniów znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach rodzinnych lub losowych;

11.    Wskazuje trudną sytuację ucznia odpowiednim instytucjom pomocy społecznej, a w szczególności wnioskuje o zapomogi i zasiłki.

 

§ 4

 

Za sprawowanie opieki, bezpieczeństwo i higienę uczniów są odpowiedzialni:

1.    W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący te zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć.

2.    W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane są zastępstwa odnotowane w księdze zastępstw.

3.    W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych, itp., oprócz nauczycieli szkoły opiekę nad uczniami mogą sprawować instruktorzy, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.

4.    Podczas zajęć poza terenem gimnazjum, w trakcie organizowanych wycieczek – nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora gimnazjum oraz inne osoby dorosłe, jeśli dyrektor wyrazi na to zgodę. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Gimnazjum określa Regulamin Wycieczek Gimnazjum.

5.    Podczas imprez szkolnych – organizatorzy i wyznaczeni nauczyciele.

6.    Nauczyciele pełnią dyżury przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych aż do zakończenia zajęć według regulaminu i corocznie ustalanego harmonogramu dyżurów. Dodatkowo pełnione są dyżury na stołówce w czasie przerw obiadowych według ustalanego harmonogramu.

7.    W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, fizyka, chemia, technika) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

8.    Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego odpowiada za sprawność sprzętu sportowego.

9.    Nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczą w szkoleniach BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.    Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami mają obowiązek informowania dyrektora szkoły lub nauczycieli o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów i udzielania pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

11.    Nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie zapoznawani są z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach.

12.    Pomieszczenia szkolne dostosowane są do warunków bezpieczeństwa i systematycznie monitorowane, a wszelkie usterki są na bieżąco usuwane.

13.    Szkoła posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ciągów ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.    Budynek szkoły objęty jest systemem monitoringu wizyjnego.

 

 

§ 5

 

Za sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami odpowiedzialni są:

1.    Wychowawca – nad uczniami rozpoczynającymi naukę,

2.    Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno - wychowawcze – nad uczniami z przeciwwskazaniami lekarskimi,

3.    Wychowawcy klas – nad uczniami, którym z powodu sytuacji rodzinnej i losowej potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała pomoc doraźna.

 

§ 6

 

1.    Szkoła organizuje zgodnie z odrębnymi przepisami pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapobiegania uzależnieniom.

2.    Szkoła podejmuje działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy uczeń używa, posiada lub rozprowadza środki lub substancje odurzające, alkohol lub przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ III
 
ORGANY GIMNAZJUM

 

§ 7

 

Organami gimnazjum są:

1.    Dyrektor Gimnazjum

2.    Rada Pedagogiczna

3.    Samorząd Uczniowski

4.    Rada Rodziców.

 

§ 8

 

Dyrektor Gimnazjum

 

1. Dyrektor gimnazjum ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw wynikających z działania określonego statutem, a w szczególności:

a)    kieruje działalnością gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz,

b)   sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania tego nadzoru oraz informacje o działalności gimnazjum,

c)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

e)    zarządza środkami finansowymi określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

f)    zapewnia, w ramach posiadanych przez siebie środków, warunki do realizacji projektów edukacyjnych zgodnie z regulaminem projektów edukacyjnych,

g)   decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców,

h)   decyduje o zwolnieniu ucznia z autyzmem oraz z niepełno sprawnościami sprzężonymi z drugiego obowiązkowego języka obcego.

2. Do zadań dyrektora szkoły należy także:

a)    kształtowanie atmosfery sprzyjającej dobrej pracy uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników,

b)   tworzenie warunków dla rozwijania aktywności, samorządności oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów, wspieranie działalności młodzieżowych organizacji wychowawczych i samorządu uczniowskiego, sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w celu systematycznego doskonalenia pracy nauczycieli poprzez konferencje samokształceniowe, kierowanie nauczycieli na doskonalenia zawodowe, konferencje metodyczne,

c)    podejmowanie działań sprzyjających postępowi pedagogicznemu, upowszechnianie i wdrażanie do praktyki szkolnej nowatorskich doświadczeń pedagogicznych oraz inspirowanie nauczycieli do działań innowacyjnych,

d)   analizowanie stanu realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły oraz uchwał i wniosków rady, składanie sprawozdań z ich wykonania,

e)    inspirowanie działań kształtujących świadomość odpowiedzialności za czystość języka ojczystego i kulturę osobistą uczniów i pracowników szkoły,

f)    zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

g)   egzekwowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,

h)   systematyczne doskonalenie własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

3. Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami decyduje w sprawach:

a)    tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny zdrowia,

b)   programów zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno- kompensacyjnych, programów ogólnokształceniowych, uroczystości i imprez, wycieczek, obozów, środowiskowych zajęć sportowych i rekreacyjnych,

c)    przyjmowania uczniów do szkoły,

d)   wstrzymanie wykonania wobec ucznia kary wymierzonej decyzją rady, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie - do czasu ponownego rozpatrzenia,

e)    wyposażania szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

f)    sporządzanie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań lub innych informacji o działalności szkoły,

g)   realizacji wydatków finansowych w ramach przyznanych środków, zatwierdzonych planów limitów należnych nauczycielom wynagrodzeń z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych oraz wysokości dodatkowego wynagrodzenia pracowników obsługi za pracę w godzinach nadliczbowych,

h)   zwoływania zebrań Rady Pedagogicznej,

i)     zawieszania uchwał rady, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przekazywanie ich do decyzji organu prowadzącego,

j)     zawieszanie lub uchylanie uchwał i decyzji Rady Rodziców oraz organizacji uczniowskich w szkole - sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,

k)   niedopuszczania pracownika do zajęć w przypadkach wymagających natychmiastowego odsunięcia go od dzieci i młodzieży - do czasu podjęcia decyzji przez organ prowadzący szkołę,

l)     ustalania zakresu czynności: nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

m)    ustalenia w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 6 dni, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, o których informuje do dnia 30 września nauczycieli, uczniów i ich rodziców,

n)      ustalenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie pkt. 3m, dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, za zgodą organu prowadzącego, innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

 

§ 9

 

1.    Dyrektor gimnazjum jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2. Dyrektor gimnazjum w szczególności decyduje w sprawach:

a)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

b)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,

c)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

 

§ 10

 

Dyrektor gimnazjum w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 11

 

Dyrektor gimnazjum współpracuje z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjum z terenu gminy i Komisją Oświaty i Kultury Rady Miejskiej.

 

§ 12

 

1.    Gimnazjum współpracuje z takimi instytucjami jak:

a)    Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna i inne poradnie specjalistyczne,

b)   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

c)    Ośrodek Pomocy Społecznej,

d)   Komenda Powiatowa Policji,

e)    Sąd Rejonowy,

f)    Pełnomocnik Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych,

g)   Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

oraz innymi świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

2.    Współpraca szkoły z poradnią pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi obejmuje następujące obszary:

a)    wydawanie opinii dotyczących nauczania indywidualnego, obniżania i dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, zwalniania z nauczania drugiego języka, dysleksji, dysgrafii, dysortografii,

b)   prowadzenia na terenie szkoły zajęć adaptacyjnych i integracyjnych,

c)    pedagogizacja rodziców,

d)   prowadzenie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej,

e)    prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych z dziećmi skierowanymi na takie zajęcia do poradni,

f)    prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego,

g)   uczestnictwo uczniów w warsztatach zawodoznawczych.

3.    Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy postawionej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną lub inne poradnie specjalistyczne oraz przez szkolny zespół do spraw profilaktyki.

4.    Współpraca szkoły z pozostałymi instytucjami dotyczy :

a)    udzielania pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują wsparcia, np.: umożliwienie spożywania bezpłatnych posiłków, udzielanie zapomóg i stypendiów (wg odrębnego regulaminu),

b)   realizacji programów profilaktycznych,

c)    współdziałanie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

d)   pozyskiwanie informacji dotyczących życia pozaszkolnego uczniów.

5.    Za współpracę z poradniami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka odpowiadają, wychowawcy klas oraz dyrekcja szkoły.

 

§ 13

 

1.     Jeżeli gimnazjum liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzone jest stanowisko wicedyrektora.

2.     Dyrektor gimnazjum za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

§ 14

 

Rada Pedagogiczna

 

 1.   Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele pracujący w gimnazjum.

 2.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.

 

 

§ 15

 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1.   Zatwierdzanie planów pracy gimnazjum.

2.   Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

3.   Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum.

4.   Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5.   Wnioskowanie do Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia uczniów do innego gimnazjum.

 

§ 16

 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1.    Organizację pracy gimnazjum a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2.    Projekt planu finansowego gimnazjum.

3.    Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

4.    Propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 17

 

1.    Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum i jego zmian oraz go uchwala.

2.    Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje Rada Pedagogiczna na plenarnym posiedzeniu po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Prawo zgłaszania wniosków o dokonanie zmian w statucie posiadają główne organa szkoły, o których mowa w § 7 statutu.

3.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora gimnazjum.

4.    W przypadku określonym w ust. 3 organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

5.    Posiedzenia rady są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy zobowiązani są do nieujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń.

6.    Szczegółowy tryb swojej pracy Rada Pedagogicznej określa w formie regulaminu.

 

§ 18

 

Samorząd Uczniowski

 

1.    W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

3.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

§ 19

 

1.    Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie we wszystkich sprawach a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

b)   prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań uczniów,

d)   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)    prawo organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum,

f)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2.    Samorząd Uczniowski gimnazjum działa w oparciu o swój regulamin.

 

§ 20

 

Rada Rodziców

 

1.    W gimnazjum działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację wszystkich rodziców uczniów.

2.    Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do gimnazjum.

3.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

 

 

 

 

 

§ 21

 

1.    Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum.

2.    W celu wspierania statutowej działalności gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

3.    Rada Rodziców działa na rzecz stałej poprawy bazy i pomocy dydaktycznych.

 

§ 22

 

Spotkania nauczycieli z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być organizowane co najmniej dwa razy w I semestrze i jeden raz w II semestrze.

§ 23

 

Zasady współdziałania organów gimnazjum

 

Celem nadrzędnym działania wszystkich organów gimnazjum jest zgodna współpraca w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

§ 24

 

1.       Bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach odbywa się za pośrednictwem dyrektora szkoły poprzez:

a)    tablicę ogłoszeń,

b)   zebrania klasowe rodziców,

c)    zebrania ogólne rodziców,

d)   zebrania Rady Pedagogicznej,

e)    zebrania Rady Rodziców,

f)    zebrania Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 25

 

1.    Rada Pedagogiczna-Rada Rodziców współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy współpracy uwzględniają:

a)    opiniowanie pracy szkoły,

b)   udzielanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego postępów lub trudności w nauce, porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci, opiniowanie dokumentów szkolnych,

c)    działania na rzecz dobra dzieci i młodzieży,

d)   wspomaganie szkoły w realizacji jej statutowych zadań,

e)    tworzenie klimatu dla oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych,

f)    planowanie zakupów pomocy dydaktycznych z funduszy Rady Rodziców.

2.    Dyrektor szkoły- Rada Rodziców:

a)    podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,

b)   planowanie wydatków,

c)    planowanie pracy szkoły,

d)   organizowanie imprez szkolnych,

e)    podejmowanie działań mających na celu podniesienie efektywności pracy w szkole,

f)    współpraca na rzecz kształcenia i wychowania dzieci.

3.    Dyrektor Szkoły - Samorząd Uczniowski:

a)    organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym,

b)   współpraca w zakresie realizacji programu wychowawczego szkoły i programów nauczania,

c)    zbieranie informacji w zakresie przestrzegania praw ucznia,

d)   działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

4.    Rada Rodziców - Samorząd Uczniowski:

a)    wyrażanie opinii na temat pracy szkoły, programów nauczania,

b)   wyrażanie opinii i wniosków na temat przestrzegania praw ucznia,

c)    opiniowanie dokumentacji szkolnej,

d)   organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.

5.    Dyrektor Szkoły - Rada Pedagogiczna:

a)    współpraca w zakresie wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

b)   ustalanie prowadzonych nieodpłatnie zajęć pozalekcyjnych,

c)    zbieranie informacji i opinii o pracy szkoły w celu podniesienia efektywności nauczania,

d)   organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

e)    współpraca w zakresie tworzenia planów pracy szkoły.

6.    Rada Pedagogiczna - Samorząd Uczniowski:

a)    współpraca w zakresie tworzenia planów pracy szkoły,

b)   współpraca w zakresie realizacji programu wychowawczego szkoły i programów nauczania,

c)    organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

d)   organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.

 

§ 26

 

Sposoby rozwiązywania konfliktów

 

1.    Dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy sporne członków Rady Pedagogicznej. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, negocjuje w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Wnoszone sprawy rozstrzyga się z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków. Wstrzymuje realizację uchwał niezgodnych z prawem, powiadamiając organ prowadzący.

2.    W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się następujące postępowanie:

a)    uczeń zgłasza swoje zastrzeżenie do wychowawcy, który wyjaśnia kwestie sporne,

b)   sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

3.    W sprawach spornych wynikłych między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustala się następujące postępowanie:

a)    Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna za pośrednictwem wybranych członków zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

b)   dyrektor rozstrzyga kwestie sporne w ciągu 5 dni,

c)    decyzja dyrektora jest ostateczna.

4.    W sprawach konfliktowych między dyrektorem szkoły i Radą Rodziców spór rozstrzyga Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, jeśli sprawa tego wymaga (w ciągu 7 dni). Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.

5.    Spór między dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną jest rozstrzygany przez organ prowadzący lub organ nadzorujący szkołę (w zależności od rodzaju konfliktu).

6.    Spór między dyrektorem szkoły i Samorządem Uczniowskim jest rozstrzygany przy udziale przedstawicieli Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Ich decyzja jest ostateczna.

 

 

 

 

§ 27

 

1.    Szkoła współpracuje z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów w zakresie kształcenia, wychowania dzieci i profilaktyki.

2.    Celem współpracy jest:

a)    spójne oddziaływanie na dzieci przez rodziców i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi,

b)   doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku,

c)    zapoznawanie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, programem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, obowiązującymi w gimnazjum regulaminami oraz statutem szkoły,

d)   upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz wynikającymi z tego zadaniami i ich obowiązkami względem dzieci,

e)    pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania, profilaktyki, opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole,

f)    tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły,

g)   współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

h)   uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły,

i)     organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

3.    Współpraca szkoły z rodzicami przybiera różnorodne formy:

a)    śródokresowe i semestralne spotkania dyrekcji, wychowawców i pedagogów (wywiadówki),

b)   rozmowy indywidualne z rodzicami,

c)    kontakty telefoniczne, korespondencja,

d)   wizyty domowe wychowawcy,

e)    angażowanie rodziców w życie towarzyskie i kulturalne klasy i szkoły (wycieczki, imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe),

f)    udział rodziców w realizacji zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki.

4.    Rodzice współdziałają ze szkołą poprzez rady klasowe rodziców (zasady ich działania określa wewnętrzny regulamin rady rodziców).

 

§ 28

 

Sposoby zapoznawania rodziców i uczniów z dokumentami prawnymi szkoły

 

1.    Uczniowie zapoznawani są z dokumentami prawnymi szkoły na zajęciach edukacyjnych i godzinie do dyspozycji wychowawcy. Wychowawca lub nauczyciel przedmiotu odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, a uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem.

2.    Szkoła organizuje cykliczne spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi ucznia) w celu zapoznania ich z dokumentami prawnymi obowiązującymi w gimnazjum. Rodzice informowani są ustnie przez dyrektora i wychowawcę klasy, a fakt ten odnotowuje wychowawca w dzienniku lekcyjnym. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z dokumentami własnoręcznym podpisem.

 

§ 29

 

1.    W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.    Zgodę na podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1, wyraża dyrektor gimnazjum po uzgodnieniu warunków tej działalności i uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV
 
 ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

§ 30

 

1.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Semestr pierwszy rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, a kończy w pierwszy piątek po 20 stycznia albo w ostatnim dniu nauki przed feriami zimowymi, jeżeli dzień ten wypada wcześniej niż pierwszy piątek po 20 stycznia. Semestr drugi rozpoczyna się w pierwszy dzień nauki po zakończeniu pierwszego semestru, a kończy się w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.    Termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala dyrektor.

4.    Dyrektor szkoły może po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni, o których informuje do dnia 30 września nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie pkt. 4, dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

 

 

§ 31

 

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dn. 30 kwietnia danego roku.

2.    W arkuszu organizacyjnym gimnazjum zamieszcza się w szczególności:

a)    liczbę pracowników gimnazjum,

b)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3.    Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem przepisów higieny pracy.

 

§ 32

 

1.    Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala formy prowadzenia zajęć dla uczniów, np.: wyrównawczych, specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań.

2.    Siatkę zajęć dodatkowych ustala się w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców; są one zatwierdzane corocznie przez Radę Pedagogiczną. Zajęcia są nieobowiązkowe, obejmują uczniów zdolnych i z problemami w nauce.

3.    Nauczyciele mogą prowadzić nieodpłatnie i z własnej inicjatywy pozalekcyjne zajęcia dodatkowe.

§ 33

 

1.    Szkolny plan nauczania ustala dyrektor gimnazjum.

2.    Dyrektor gimnazjum dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

3.    Dyrektor gimnazjum odpowiedzialny jest za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania.

 

 

 

§ 34

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku.

 

§ 35

 

1.    Oddział można dzielić do prowadzenia zajęć z języków obcych i informatyki oraz zajęć, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Podział na grupy jest obowiązkowy do prowadzenia zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3.    W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.

4.    Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów.

 

§ 36

 

1.    Podstawową formą gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym :

a)    godzina lekcyjna trwa 45 minut,

b)   przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 20 minut.

2.    W szczególnych sytuacjach Dyrektor może podjąć decyzję o skróceniu godziny lekcyjnej do co najmniej 30 minut.

§ 37

 

1.    W gimnazjum mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

2.    Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor gimnazjum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.    W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

4.    Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

5.    Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza nim na podstawie umowy zawartej przez dyrektora ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§ 38

 

1.    W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów gimnazjum może zorganizować stołówkę.

 

§ 39

 

1.    Biblioteka gimnazjum jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz w miarę możliwości wzbogacaniu jego wiedzy o regionie.

2.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum.

3.    Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

a)    gromadzenie i opracowanie zbiorów,

b)   korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c)    prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów,

d)   korzystanie z czytelni internetowej.

4.    Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.    Dyrektor gimnazjum określa regulamin pracy biblioteki szkolnej oraz zakres czynności nauczyciela-bibliotekarza.

6.    Zasady współpracy biblioteki z uczniami:

zasady te określa regulamin biblioteki wyeksponowany w widocznym miejscu. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się z nim podczas pierwszej wizyty w bibliotece,

a)    reguły te określają sposób korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz sposób uregulowania ewentualnych zagubień,

b)   uczniowie zgłaszają propozycje dotyczące wzbogacania zbiorów o nowe, interesujące propozycje,

c)    uczniowie maja prawo wglądu do niektórych dokumentów złożonych w bibliotece szkolnej, w tym Statutu Szkoły oraz wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,

d)   poprzez zakupy nowości oraz wykorzystanie ich w pozalekcyjnych zajęciach teatralnych i recytatorskich biblioteka daje możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym,

e)    poprzez lekcje biblioteczne uczniowie kształcą nawyk kulturalnego zachowania zgodnie z normami społecznymi.

f)    poprzez korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i czytelni internetowej rozwija się u uczniów samodzielność myślenia, potrzeba wytrwałego poszukiwania oryginalnych rozwiązań, kształtuje się postawa kreatywna, wrażliwość kulturowa i społeczna.

7.    Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami i rodzicami:

a)    Rodzice i nauczyciele współdziałają w egzekwowaniu postanowień regulaminu biblioteki.

b)   Nauczyciele i wychowawcy wspierają działania biblioteki w zakresie popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów, rozbudzaniu ich potrzeb i zainteresowań poprzez lekturę, rozwijanie umiejętności sa­modzielnego kształcenia się i pogłębiania wiedzy.

c)    Biblioteka współpracuje z nauczycielami w przygotowaniu uczniów do konkursów. Wyrabia w nich potrzebę samodzielnego myślenia, uczy wytrwałego poszukiwania oryginalnych rozwiązań, kształtuje postawę kreatywną.

d)   Biblioteka współpracuje z Radą Rodziców w celu pozyskania środków na wzbogacenie księgozbioru.

8.      Do zakresu obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

a)      opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

b)      uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

c)      projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

d)     sporządzanie sprawozdań  z pracy biblioteki, zawierających oceny czytelnictwa,

e)      odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

f)       gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

g)      udostępnianie zbiorów i udzielanie informacji bibliotecznych,

h)      prowadzenie rozmów z czytelnikami o książkach,

i)        poradnictwo w wyborach czytelniczych,

j)        prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,

k)      informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów i analiza czytelnictwa,

l)        prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

m)    organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa.

n)      gromadzenie zbiorów oraz prowadzenie ich ewidencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

o)      selekcja zbiorów i ich konserwacja,

p)      organizowanie warsztatu informacyjnego,

q)      wydzielanie księgozbioru podręcznego,

r)       prowadzenie katalogów.

9.      Nauczyciel biblioteki prowadzi współpracę z rodzicami uczniów, nauczycielami, wychowawcami, bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

10.  Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

11.  Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

a)      zapewnia osadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,

b)      zapewnia środki finansowe na prowadzenie biblioteki,

c)      zapewnia nauczycielowi biblioteki godziny do prowadzenia zajęć,

d)     zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,

e)      hospituje i ocenia pracę biblioteki.

12.  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice na zasadach ogólnie obowiązujących w bibliotekach szkolnych oraz zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelni zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

13.  Inne, nieuregulowane statutem sprawy dotyczące pracy biblioteki szkolnej, określają odrębne przepisy.

 

§ 40

 

1.         Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:

a)    sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,

b)   boiska sportowe,

c)    pomieszczenia biblioteczne,

d)   zaplecze kuchenne i jadalnię,

e)    archiwum,

f)    sekretariat,

g)   gabinet dla dyrektora.

 

ROZDZIAŁ V
 
 ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM

 

§ 41

 

1.    W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych.

2.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 42

 

1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.    Do zadań nauczycieli w szczególności należy:

a)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, z którymi prowadzi zajęcia bądź sprawuje opiekę,

b)   zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócenie się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomienie pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych. Pracownik obsługi w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora szkoły,

c)    informowanie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów,

d)   dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

e)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

f)    zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

g)   udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie uczniów,

h)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

i)     uczestnictwo w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez szkołę,

j)     opracowanie  własnego planu pracy dydaktyczno- wychowawczej na podstawie programu.

k)   realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów zgodnie z art.42 ust. 2 pkt 2 lit a i b KN.

l)     dostosowanie, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub zaburzenia i odchylenia, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

m) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie tego orzeczenia,

3.    Nauczyciel ma prawo:

a)    opracować i wdrażać program własny wpisany do SZPN, prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną za zgodą dyrektora oraz na warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa oświatowego,

b)   zmieniać lub modyfikować programy nauczania, uzasadniając zmianę na piśmie,

c)    wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

d)   w uzasadnionych na piśmie przypadkach dokonać zmiany podręcznika po uzyskaniu akceptacji nauczycieli danego przedmiotu i dyrektora.

4.    Zmiany, o których mowa, mogą nastąpić tylko w porozumieniu z innymi nauczycielami, w wyniku uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 43

 

1.    Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2.    Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

3.    Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu.

4.    Wychowawcy klas oraz nauczyciele nauczający w poszczególnych klasach tworzą klasowe zespoły nauczycielskie.

5.    Skład osobowy zespołu ustala dyrektor szkoły w wyniku przydziału czynności na bieżący rok szkolny. Pracą zespołu kieruje wychowawca danej klasy, który prowadzi dokumentację pracy zespołu.

6.    Do zadań klasowych zespołów nauczycielskich należy:

a)    rozwiązywanie problemów wychowawczych klasy,

b)   analiza przypadków dydaktyczno- wychowawczych,

c)    opracowywanie strategii rozwiązywania problemów klasowych i indywidualnych uczniów,

d)   opracowywanie dla rodziców pełnej informacji o klasie.

7.    Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe – bloki przedmiotowe.

8.    Do zadań nauczycielskich zespołów przedmiotowych należy:

a)    opracowanie przedmiotowych systemów oceniania,

b)   przygotowanie i prowadzenie wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania sprawdzających osiągnięcia uczniów za pomocą jednolitych testów kompetencji,

c)    organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

d)   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

e)    współopiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

f)    wybór podręczników.

9.    Przewodniczący zespołu ma prawo do:

a)    organizowania i inspirowania pracy komisji lub zespołu,

b)   kontroli obecności podczas spotkań komisji lub zespołu,

c)    kontroli przebiegu prac komisji lub zespołu.

10. Przewodniczący zespołu ma obowiązek:

a)    przekazania w obowiązującym terminie planu pracy zespołu lub komisji,

b)   wspierania i koordynowania działań nauczycieli,

c)    kompletowania analiz pracy komisji lub zespołu,

d)   prezentowania wyników działań komisji lub zespołu.

11. Nauczyciele-wychowawcy tworzą szkolny zespół wychowawczy.

12. Do zadań szkolnego zespołu wychowawczego należy:

a)    współudział w tworzeniu szkolnego programu wychowawczego,

b)   pomoc przy projektowaniu rocznych planów wychowawczych klas,

c)    omawianie głównych problemów wychowawczych szkoły i ustalanie strategii ich rozwiązywania,

d)   ewaluacja pracy wychowawczej szkoły.

13. W razie potrzeby dyrektor szkoły powołuje specjalne zespoły robocze do wykonania określonych zadań oraz zespoły realizujące projekty edukacyjne.

 

§ 44

 

1.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

2.    Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale zwanemu „wychowawcą”.

3.    Wychowawca w miarę możliwości powinien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania w gimnazjum.

4.    W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela-wychowawcy dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić wychowawcę.

5.    W przypadku, gdy wychowawca klasy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, dyrektor gimnazjum z własnej inicjatywy może podjąć decyzję o odwołaniu nauczyciela z tej funkcji. Odwołanie winno być poprzedzone rozmową wyjaśniającą dyrektora z zainteresowanym lub dyskusją na forum Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 45

 

Szczegółowe zasady sprawowania opieki wychowawczej przez gimnazjum określa program wychowawczy opracowany przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 46

 

1.    Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie,

b)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.    W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 wychowawca:

a)    otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b)   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą klasy,

c)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

d)   utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

-       poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

-       współdziała z rodzicami poprzez okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

-       włączanie ich w sprawy życia gimnazjum,

e)    współpracuje z pedagogiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3.    Zadaniem wychowawcy jest:

a)    prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej,

b)   kontakt z rodzicami minimum trzy razy w ciągu roku szkolnego,

c)    usprawiedliwienie uzasadnionych nieobecności uczniów,

d)   dbałość o estetykę przydzielonej sali lekcyjnej,

e)    otaczanie szczególną opieką uczniów potrzebujących pomocy materialnej i dokładne rozpoznawanie środowiska rodzinnego,

f)    poinformowanie ucznia i rodzica (prawnych opiekunów) o grożącej mu ocenie niedostatecznej w terminie co najmniej 30 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,

g)   poinformowanie uczniów i ich rodziców na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

4.    Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oświatowych i naukowych.

 

§ 47

 

Pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnionymi w gimnazjum zapewniają obsługę administracyjną i utrzymanie ładu, porządku i czystości.

 

 

 

 

ROZDZIAŁVI
 
 UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 48

 

1.    Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i kończy się egzaminem, dającym możliwość dalszego kształcenia w liceum profilowanym lub w szkole zawodowej.

2.    Do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej z obwodu obejmującego teren gminy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim.

3.    Przyjmowanie uczniów do gimnazjum odbywa się w formie zapisów w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w gimnazjum. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej.

4.    Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

5.    Kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum sprawuje jego dyrektor.

6.    Dyrektor gimnazjum może po uzyskaniu odpowiednich dokumentów:

a)    przyspieszyć spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

b)   odroczyć uczniowi spełnianie obowiązku szkolnego,

c)    zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

d)   zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza gimnazjum, określając warunki jego spełnienia,

7.    Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

 

§ 49

 

Uczeń ma prawo do:

1.    Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2.    Opieki wychowawczej gwarantującej mu bezpieczeństwo w czasie zajęć lekcyjnych i innych zajęć organizowanych przez gimnazjum.

3.    Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

4.    Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

5.    Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

6.    Sprawiedliwej i obiektywnej oceny wiadomości.

7.    Pomocy w przypadku trudności w nauce.

8.    Korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.    Korzystania z pomieszczeń gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych.

10.  Opieki zdrowotnej gwarantowanej przez gimnazjum.

11.  Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w gimnazjum.

 

§ 50

 

Uczeń ma obowiązek:

1.        Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

2.        Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych oraz w życiu szkoły:

a)    usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w terminie nie dłuższym niż tydzień od ostatniego dnia nieobecności. Usprawiedliwienia dokonują rodzice lub prawni opiekunowie w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka, przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub rozmowy rodzica z wychowawcą klasy,

b)   w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają. Jeżeli spóźnienie jest znaczne (powyżej 15 minut) uczeń powinien udać się do szkolnej biblioteki lub stołówki szkolnej i przebywać pod nadzorem pracownika szkoły, a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy,

c)    pozostawać na terenie szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych.

3.        Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, nie wychodzić z ławki bez pozwolenia nauczyciela.

4.        Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.

5.        Przystąpienia do realizacji edukacyjnego projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

6.        Uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych.

7.        Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności.

8.        Dbania o honor i tradycje szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu.

9.        Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.

10.    Dbania o piękno mowy ojczystej.

11.    Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

12.    Podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (np. dyktafon, prywatny laptop): bezwzględny zakaz używania tych urządzeń przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych oraz przerw międzylekcyjnych, w przypadku naruszenia zakazu nauczyciel może zabrać aparat telefoniczny czy urządzenie i zobowiązać rodzica do odbioru. W uzasadnionych sytuacjach za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły uczeń może skorzystać z własnego telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego szkoły.

13.    Podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.

14.    Przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a)         uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,

b)        przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c)         szanuje poglądy i przekonania innych,

d)        szanuje godność i wolność drugiego człowieka,

e)    zachowuje tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu.

15.    Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:

a)         uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,

b)        nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,

c)         zachowuje czysty i schludny wygląd.

16.    Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.

17. Za świadomie zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

18.    Zmieniania obuwia przy wejściu do szkoły.

19.  Uczeń zobowiązany jest zachować umiar w doborze fryzury, biżuterii. Nie dopuszcza się wyzywającego makijażu twarzy, widocznych tatuaży.

20. Na terenie całej szkoły, ale również podczas zajęć prowadzonych w jej ramach, na przykład podczas wycieczki szkolnej, obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i używania papierosów elektronicznych (e-papierosów).

 

 

§ 51

 

1.         Uczniowie za szczególne osiągnięcia (wysokie wyniki nauczania, osiągnięcia sportowe, wysoką frekwencję, wzorowe wykonywanie zadań) mogą otrzymać następujące nagrody:

b)        pochwała wobec klasy przez wychowawcę,

c)        pochwała dyrektora gimnazjum wobec całej klasy,

d)       pochwała dyrektora wobec całego gimnazjum,

e)        list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców,

f)         nagroda książkowa za naukę, frekwencję, aktywność społeczną i sportową

g)        dyplom uznania,

h)        uczeń, który uzyskał średnią powyżej 4,75, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

 

§ 52

 

1.    W stosunku do uczniów, którzy nie przestrzegają postanowień zawartych w § 50, mogą być stosowane następujące kary:

a)    upomnienie przez wychowawcę,

b)   upomnienie przez dyrektora gimnazjum,

c)    powiadomienie rodziców o postępowaniu ucznia,

d)   nagana dyrektora gimnazjum,

e)    obniżenie oceny z zachowania,

f)    zakaz udziału w imprezach szkolnych,

g)   przeniesienie za zgodą Kuratora Oświaty do innego gimnazjum.

2.    Zastosowana kara wobec ucznia nie może naruszać jego nietykalności i godności osobistej.

3.    Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku gdy:

a)    uczeń oddziałuje demoralizująco na rówieśników, np. tworząc wokół swojej osoby grupę nieformalną o charakterze przestępczym lub chuligańskim,

b)   uczeń swoim zachowaniem zagraża życiu i zdrowiu innych uczniów lub pracowników szkoły,

c)    rażąco narusza zasady współżycia społecznego i świadomie łamie zasady postępowania określone w statucie szkoły, np. poprzez permanentne:

-       wchodzenie na teren szkoły w stanie nietrzeźwym lub spożywanie w szkole alkoholu,

-       posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków albo innych środków odurzających,

-       dopuszczanie się kradzieży mienia szkolnego lub indywidualnego.

4.    Wystąpienie dyrektora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy szkoła wyczerpała już wszelkie możliwe środki zapobiegające zaistnieniu takiej sytuacji. Powyższa decyzja winna być poprzedzona szczegółową analizą skuteczności.

5.    O zastosowaniu kary uczeń oraz jego rodzice / opiekunowie zawiadamiani są na piśmie, w którym należy wskazać rodzaj wykroczenia, daty dopuszczenia się przez ucznia tych wykroczeń oraz informację o prawie zgłoszenia odwołania i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do arkusza ocen.

6.    Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice/ opiekunowie mogą w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia ich o ukaraniu wnieść odwołanie na piśmie do dyrektora szkoły. O uwzględnieniu odwołania decyduje dyrektor szkoły, który udzielając zainteresowanym pisemnej odpowiedzi w ciągu 14 dni, rozpatruje je. Przy rozpoznawaniu odwołania dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 53

 

1.    Podczas pobytu w gimnazjum szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:

a)    realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, uzależnień, patologii społecznych, opracowanych przez nauczycieli oraz proponowanych przez instytucje wspierające edukację i wychowanie,

b)   konsekwentne przestrzeganie praw i egzekwowanie obowiązków uczniowskich,

c)    jasny system kar i nagród,

d)    przestrzeganie przepisów bhp na lekcjach, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i innych formach pracy z młodzieżą,

2.    W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń/rodzic (prawny opiekun)  zgłasza problem do wychowawcy klasy. Wychowawca stara się przeanalizować i rozwiązać ten problem.

3.    W przypadku niemożliwości rozwiązania problemu rodzic wnosi skargę w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

4.    Dyrektor rozpatruje skargę i w ciągu 14 dni informuje pisemnie rodzica (prawnego opiekuna) o podjętych działaniach.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

 

§ 54

 

Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

1.    Informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.

2.    Wdrożenie ucznia do samodzielnej i systematycznej pracy.

3.    Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej.

4.    Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

5.    Kontrolowanie poziomu wiedzy.

6.    Pomoc w kształtowaniu pozytywnej samooceny poprzez docenienie wysiłku i umiejętności.

7.    Ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli.

8.    Nabywanie umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych.

 

 

§ 55

 

Podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

1.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry kończące się klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.

2.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na pierwszych zajęciach poszczególnych przedmiotów informują uczniów a na wrześniowym spotkaniu wychowawców klas z rodzicami ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

     Nauczyciele i wychowawcy klas potwierdzają zapoznanie z wymaganiami zapisem w dzienniku lekcyjnym.

3.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego na pierwszej godzinie wychowawczej informuje uczniów a na pierwszym spotkaniu z rodzicami ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wychowawcy umieszczają stosowny zapis w dzienniku lekcyjnym w miejscu kontakty wychowawcy klasy z rodzicami.

4.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości oraz umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

5.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny zachowania.

6.    Oceny są jawne dla ucznia jak i rodziców.

7.    Każda forma aktywności podlegająca ocenie powinna być omówiona (uzasadniona), natomiast prace pisemne udostępnione uczniowi, a na życzenie - rodzicom (prawnym opiekunom) w szkole.

8.    Nauczyciele uwzględnią różnice rozwojowe i rytm pracy poszczególnych uczniów na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

9.    Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek i wkład pracy ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

10.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza lub rodzica.

11. Ocena ma charakter informacyjny, a nie wartościujący. Ma być nagrodą, a nie represją. Brak oceny stać się może wystarczającą karą.

12. Ocena semestralna jest wypadkową ocen (co nie oznacza średniej ocen) wystawionych za różnorodne formy pracy, a nie tylko za prace pisemne.

13. Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, roczną na podstawie oceny semestralnej i ocen cząstkowych z drugiego semestru.

14. Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

a)    stopień celujący (6) – cel

b)   stopień bardzo dobry (5) – bdb

c)    stopień dobry (4) –db

d)   stopień dostateczny (3) – dst

e)    stopień dopuszczający (2) – dop

f)    stopień niedostateczny (1) – ndst

13. W kontroli bieżącej dopuszcza się rozszerzoną skalę ocen przez stosowanie „+” i „-”

14.  Informacje o ocenach z poszczególnych przedmiotów i o ocenie zachowania przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów w formie pisemnej przez wychowawców na zebraniach rodziców odbywających się raz na kwartał.

15.  Nie później niż na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas wystawiają ołówkiem przewidywaną ocenę klasyfikacyjną.

16.  Na miesiąc przed okresowym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele przedmiotów informują wychowawcę o przewidywanych dla ucznia ocenach. Wychowawca powiadamia pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz ocenie nagannej z zachowania. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają otrzymanie informacji złożeniem podpisu.

17.  Rodzice mają prawo wglądu w prace kontrolne uczniów.

18.  Bezpośredni kontakt nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami) może odbywać się w następujących formach:

a)      indywidualnej rozmowy z inicjatywy nauczyciela,

b)      indywidualnej rozmowy z inicjatywy rodzica,

c)      obecności rodzica na zajęciach szkolnych po uzgodnieniu z nauczycielem,

19.  Kontakty pośrednie nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami) mogą odbywać się w formie:

a)      rozmowy telefonicznej,

b)      korespondencji listownej,

c)      zapisu w „dzienniczku ucznia”,

d)     listu pochwalnego,

e)      zapisu w zeszycie uwag lub zeszycie przedmiotowym.

20.     Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

21.     Oceny bieżące i śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

§ 56

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

 

1.    Wymagania konieczne na stopień dopuszczający (2):

a)    uczeń wymienia (pamięta) elementarne i niezbędne pojęcia, które dają mu szansę dalszej edukacji.

b)   uczeń rozpoznaje i odczytuje wyłącznie elementarne pojęcia w podanym materiale programowym.

c)    uczeń potrafi częściowo wyselekcjonować poznane wcześniej elementarne treści i dokonuje prób wykonania najprostszych czynności poprzez naśladowanie.

2.    Wymagania podstawowe na stopień dostateczny (3)

a)    uczeń pamięta podstawowe, niezbędne i przystępne treści bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym.

b)   uczeń potrafi analizować proste procesy, zadania dydaktyczne.

c)    uczeń potrafi obserwować i opisywać typowe zjawiska oraz porównywać wyniki obserwacji, zadań.

d)   uczeń potrafi wyjaśniać treści niezbyt złożone, przystępne dla wszystkich uczniów.

e)    uczeń potrafi rozwiązywać typowe zadania i stosować wiadomości w prostych sytuacjach (sytuacjach typowych).

f)    uczeń potrafi odtwarzać wiadomości niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu.

g)   uczeń potrafi korzystać z podstawowych (szkolnych) źródeł wiedzy.

h)   uczeń podejmuje próby rozwiązywania zadania.

i)     uczeń opanował treści nauczania i umiejętności najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, głównie proste i uniwersalne umiejętności.

3.    Wymagania rozszerzające na stopień dobry (4)

a)    uczeń pamięta treści podstawowe i rozszerzające (przydatne i istotne w strukturze treści przedmiotu) i właściwie posługuje się nimi.

b)   uczeń potrafi charakteryzować obiekty, postaci, zdarzenia, itp.

c)    uczeń potrafi hierarchizować treści wg ich przydatności, ważności.

d)   uczeń potrafi wnioskować na podstawie obserwacji, doświadczeń, eksperymentów, tekstów,

e)    uczeń potrafi sprawnie wykonywać typowe zadania z wykorzystaniem umiejętności i wiadomości zdobytych w trakcie kształcenia się.

f)    uczeń potrafi korzystać ze źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela.

g)   w przypadku trudności uczeń rozsądnie szuka pomocy.

4.    Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry (5)

a)    uczeń wykorzystuje treści inne (szersze) niż bezpośrednio użyteczne w działalności szkolnej,

b)   uczeń dostrzega i rozwiązuje problemy, stosując wielość i różnorodność argumentów,

c)    uczeń radzi sobie w sytuacjach nowych,

d)   uczeń ocenia sytuacje i uzasadnia swoje stanowisko,

e)    uczeń interpretuje zebrane informacje,

f)    uczeń wartościuje zdobyte wiadomości,

g)   uczeń potrafi samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł wiedzy,

h)   uczeń wytwarza nowe informacje na podstawie doświadczeń, obserwacji,

i)     uczeń planuje własną pracę i wyciąga wnioski, formułuje je,

j)     uczeń opanował złożone, trudne i ważne treści – wymagające korzystania z różnych źródeł, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, umożliwiające rozwiązywanie problemów,

k)   uczeń wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji,

l)     uczeń bierze udział w konkursach przedmiotowych.

5.    Wymagania wykraczające na stopień celujący (6)

a)    uczeń opanował treści nauczania znacznie wykraczające poza program wynikające z indywidualnych zainteresowań i zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych,

b)   uczeń potrafi uzasadniać swoje stanowisko łącząc wiadomości z różnych dziedzin w celu rozwiązania problemu, interpretacji zadania,

c)    uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, wykorzystując nowe informacje zdobyte z różnych źródeł,

d)   uczeń posługuje się bardzo bogatym słownictwem,

e)    uczeń potrafi wykorzystać myślenie przyczynowo – skutkowe do rozwiązywania problemu,

f)    uczeń wykazuje stałą aktywność na lekcjach,

g)   uczeń osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

6.    Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 57

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

 

1.    Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

2.    Kontrolowanie osiągnięć uczniów powinno być systematyczne (bieżące, okresowe, roczne).

3.    Ocenie podlegają następujące płaszczyzny aktywności ucznia:

a)    zdobyte wiadomości i umiejętności,

b)   aktywność,

c)    kreatywność i samodzielność (prace domowe, praca w grupie): w pracy w grupie oceniamy – organizację pracy, komunikację, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy,

d)   twórczość własna,

e)    warsztat pracy,

f)    systematyczność i wkład pracy,

g)   stosunek do przedmiotu.

4.    Formy, w jakich dokonywane będzie sprawdzanie osiągnięć ucznia:

a)    ocenianie bieżące:

-       praca domowa

-       odpowiedzi ustne

-       kartkówki ( materiał z trzech ostatnich lekcji)

-       sprawdziany wg specyfiki przedmiotu

-       praca klasowa

-       testy różnego typu – otwarty, zamknięty wyboru, problemowy, zadaniowy

-       aktywność na lekcji

b)   ocenianie sumujące:

-  test lub kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy z całego półrocza lub roku

-  w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania (na początku cyklu i na jego zakończenie) wyznaczone przez dyrektora Gimnazjum.

5.    Narzędzia pomiaru dydaktycznego:

a)    praca domowa – ocenia się samodzielność pracy wykonanej przez ucznia. Formy pracy domowej: ćwiczenia, notatki, własna twórczość, referat, itp. Odpowiedź na lekcji z 3 ostatnich tematów, odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie dobrowolnej odpowiedzi ucznia w czasie lekcji,

b)   aktywność na lekcji – indywidualna i grupowa,

c)    kartkówka – niezapowiedziana forma odpowiedzi nie przekraczająca 15 min i obejmująca materiał z (w ciągu dnia może się odbyć jedna kartkówka) trzech ostatnich lekcji. W ciągu dnia może się odbyć jedna kartkówka. Nauczyciel przedstawia uczniom wyniki kartkówki nie później niż tydzień po jej przeprowadzeniu. Kartkówka nie może obejmować materiału z bieżącej lekcji,

d)   sprawdzian – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, może być poprzedzony lekcją powtórzeniową (czas trwania 45 min.). Maksymalna ilość – 3 sprawdziany tygodniowo, lecz nie jednego dnia. Poprawa – nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu. Jeśli sprawdzian nie odbędzie się z winy nauczyciela (np. choroba, wycieczka), gospodarz klasy zobowiązany jest w imieniu klasy do uzgodnienia kolejnego terminu, dogodnego zarówno dla nauczyciela jak i dla uczniów. W przypadku nie zgłoszenia się gospodarza klasy nauczyciel ma prawo przeprowadzić planowany sprawdzian na najbliższej lekcji. Jeśli zaplanowany sprawdzian nie może się odbyć w zaplanowanym terminie z powodu nieobecności uczniów (lub innego), nauczyciel ma prawo przeprowadzić go na najbliższej lekcji, bez względu na ich ilość w tygodniu.

e)    praca klasowa – wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem w dzienniku (może być lekcja powtórzeniowa). Czas trwania 1-2 godz. lekcyjne. Poprawa – nie później niż 2 tygodnie po przeprowadzeniu.

f)    dyktando – pisanie z pamięci, ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście – może być poprzedzone ćwiczeniami utrwalającymi, powtórzeniowymi. Czas trwania – 45 min.

g)   testy różnego typu – wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. Czas trwania do 90 min.

h)  w pracach pisemnych (prace klasowe, testy i inne) ustala się procentowy  przelicznik punktów na poszczególne oceny

 

 

Punkty

Stopień

100 %

celujący

90 – 99 %

bardzo dobry

75 – 89 %

dobry

50 – 74 %

dostateczny

35 – 59 %

dopuszczający

0 – 34 %

niedostateczny

 

 

6.    Każdy uczeń ma możliwość poprawienia oceny z testów, prac klasowych, sprawdzianów, dyktand w ciągu 2 tygodni w formie uzgodnionej z nauczycielem.

7.    Uczniowie nieobecni na sprawdzianach piszą je w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.

8.    Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.

9.    Po dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma prawo do usprawiedliwienia swojego nie przygotowania do lekcji i obowiązek uzupełnienia zaległości w ciągu tygodnia lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

§ 58

 

Sposoby informowania rodziców

 

1.    Oparte na wykorzystaniu bezpośredniego kontaktu nauczyciela z rodzicem:

a)    zebranie ogólnoszkolne,

b)   zebrania klasowe,

c)    indywidualna rozmowa z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

d)   obecność rodzica na zajęciach szkolnych (wycieczki, rajdy, ogniska, zabawy, imprezy szkolne, lekcje).

2.    Sposoby oparte na kontakcie pośrednim:

a)    rozmowa telefoniczna,

b)   notatka w zeszycie przedmiotowym,

c)    notatka pod pisemną pracą kontrolną,

d)   wpis do karty informacyjnej o uczniu w zeszycie uwag klasy,

e)    dyplomy, listy gratulacyjne.

 

§ 59

 

Klasyfikacja i promocja uczniów

 

1.    Oceny klasyfikacyjne bieżące, śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy.

2.    Uczeń Gimnazjum jest klasyfikowany, jeśli w każdym semestrze uzyskał oceny cząstkowe z danego przedmiotu i nauczyciel nie przedstawił wychowawcy klasy i dyrektorowi szkoły oświadczenia o niemożności sklasyfikowania ucznia wraz z podaniem przyczyny.

3.    Uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

4.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię/etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

5.    Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu kształcenia promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, promocję warunkową odnotowuje się w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym ucznia, zamieszczając klauzulę: „uchwałą rady pedagogicznej z dnia ... promowany warunkowo do klasy ...”.

6.    Uczeń klasy trzeciej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego z zajęć edukacyjnych, nie przystępuje do egzaminu poprawkowego i powtarza klasę trzecią (tym samym nie może skorzystać z promocji warunkowej ).

7.    Uczeń klasy trzeciej kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał wszystkie oceny wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

8.    Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych uczniom o stwierdzonych trudnościach w uczeniu się wskazana jest konsultacja z zespołem specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem np. reedukator, logopeda, psycholog, pedagog specjalny.

9.    Dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ocena klasyfikacyjna, może być uzupełniona oceną opisową. Ocena opisowa może być przedstawiona rodzicom i załączona do arkusza ocen.

10.              Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na etapie edukacyjnym co najmniej o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się u ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. Na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.

11.              O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 60

 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

1.      Uczeń lub jego rodzice, którzy uważają, że proponowana roczna ocena klasyfikacyjna nie odpowiada stanowi wiedzy i umiejętności ucznia, mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z ustną lub  pisemną prośbą o ustalenie oceny innej niż przewidywana,

2.      Prośbę o ponowne ustalenie oceny z przedmiotu wyższej od oceny proponowanej można złożyć, jeżeli są spełnione jednocześnie następujące warunki (niespełnienie jednego warunku nie uruchamia procedury ponownego ustalania oceny):

Uczeń:

a)      ma uzupełnione na dzień składania odwołania wszystkie brakujące prace, w tym prace pisemne,

b)      nie otrzymał więcej niż 2 oceny niedostateczne za nieprzygotowanie się,

c)      ma nie więcej niż 33% nieobecności,

d)     pisał wszystkie sprawdziany,

e)      wywiązał się z proponowanych wcześniej przez nauczyciela form poprawy,

f)       uczestniczył w formach pomocy proponowanych przez szkołę,

3.      Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, nauczyciel ustala formę poprawy oceny na wyższą niż proponowana.

4.      Prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych przedmiotów nauczania.

 

 

§ 61

 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

§ 62

 

Egzamin klasyfikacyjny z przyczyn usprawiedliwionych

 

1.    Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.

2.    Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) składa podanie do Dyrektora Szkoły nie później niż na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

3.    Dyrektor szkoły powołuje 3 osobową komisję, w skład której wchodzą:

a)    nauczyciel przedmiotu,

b)   nauczyciel przedmiotu pokrewnego,

c)    wychowawca.

4.    Egzamin odbywa się w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później jednak niż dwa dni przed ustalonym terminem rady klasyfikacyjnej.

5.    W przypadku zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego z kilku przedmiotów, przerwy między egzaminami nie mogą być krótsze niż trzy dni.

6.    Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego w trybie egzaminu poprawkowego, jeżeli termin egzaminu uniemożliwia jego zdanie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

7.    Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie 3 dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który w uzasadnionych przypadkach powołuje nową komisję egzaminacyjną, a ustalony przez nią wynik jest ostateczny.

8.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem punktu 9.

9.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

§ 63

 

Egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionej

 

1.    Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn nieusprawiedliwionych w przypadku:

a)    trudnej sytuacji rodzinnej (np. rozwód rodziców, długotrwała choroba rodziców, prawnych opiekunów, pobyt rodziców lub prawnych opiekunów za granicą),

b)   nieprzewidzianych sytuacji życiowych lub losowych,

c)    gwarancji rodziców (prawnych opiekunów) na poprawę istniejącego stanu,

d)   rokuje nadzieję na poprawę.

2.    Zgodę na egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionej wydaje Rada Pedagogiczna. Zasady zdawania egzaminu są takie same jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych.

 

§ 64

 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń dotyczących ocen klasyfikacyjnych

 

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

2.    W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)    w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.    Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.    W skład komisji wchodzą:

1)   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    dyrektor szkoły -jako przewodniczący komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)     dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca klasy,

c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)   przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e)    przedstawiciel Rady Rodziców.

5.    Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    skład komisji,

b)   termin sprawdzianu,

c)    zadania (pytania) sprawdzające,

d)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    wynik głosowania,

d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

7.    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 

§ 65

 

Egzaminy poprawkowe

 

1.        Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum – z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, czyli klasy trzeciej gimnazjalnej – uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

       W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych: rozwód rodziców, długotrwała choroba rodziców lub prawnych opiekunów, pobyt rodziców lub prawnych opiekunów za granicą, niskie zdolności ucznia, absencja do 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.        Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.

3.        Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.        Nauczyciel uczący przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia o treściach nauczania i wymaganiach przewidzianych na ocenę dopuszczającą.

5.        Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki ( techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin poprawkowy powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

6.        Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora gimnazjum w następującym składzie:

a)    dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z których prowadzony jest egzamin – jako egzaminujący,

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7.        Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8.        Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu i ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.

9.        Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Gimnazjum.

10.    Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

11.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, ale uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych .

 

§ 66

 

Ocena zachowania ucznia

1.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)    dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)   dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)   okazywanie szacunku innym osobom.

2.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a)    wzorowe,

b)   bardzo dobre,

c)    dobre,

d)   poprawne,

e)    nieodpowiednie,

f)    naganne.

3.    Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu:

a)    samooceny ucznia,

b)   opinii uczniów danej klasy,

c)    opinii nauczycieli i pracowników szkoły,

d)   uzasadnienia i udokumentowania – zeszyt spostrzeżeń.

4.    Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 59, pkt 1.

5.    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a)    oceny z zajęć edukacyjnych,

b)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 67

 

Kryteria ocen zachowania

 

1.    Ocenę dobrą traktuje się jako ocenę wyjściową.

2.    Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

a)    wzorowo spełnia wszystkie wymagania, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku,

b)   wyróżnia się szczególnie w stosunkach koleżeńskich – pomaga słabszym, jest doskonałym organizatorem, wykazuje dużą inicjatywę własną w klasie, umie sobie zjednywać zwolenników,

c)    aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, pełni znaczące funkcje w organizacjach szkolnych lub w klasie,

d)   godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

e)    prezentuje wysoką kulturę osobistą, nosi stosowny strój i obuwie zmienne,

f)    cechuje go zdyscyplinowanie, systematyczność, sumienność,

g)   dba o mienie szkoły i własne,

h)   jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne,

i)     nie ulega nałogom,

j)     nie używa wulgarnego słownictwa,

k)   spory potrafi załatwiać w drodze negocjacji i mediacji,

l)     systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia w terminie 7 dni,

m) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, nie ma nieuzasadnionych spóźnień,

n)   wykazał się dużą samodzielnością, aktywnością i kreatywnością na wszystkich etapach realizacji projektu, wzorowo pełnił swoją rolę w zespole, wspierał działania innych.

3.    Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania oceny dobrej, a ponadto:

a)    przykładnie wypełnia obowiązki ucznia zawarte w regulaminach,

b)   przynależy do organizacji działających w szkole,

c)    angażuje się w pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

d)   uczestniczy systematycznie w procesie lekcyjnym, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

e)    wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią,

f)    odnosi się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

g)   systematycznie uczęszcza do szkoły,

h)   wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, ma nie więcej niż 3 spóźnienia,

i)     aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizacji projektu, samodzielnie realizował zadania, bezkonfliktowo pracował w zespole.

4.    Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

a)    Zna zasady współżycia w większym środowisku i stara się nie łamać tych zasad,

b)   przestrzega obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły,

c)    jego kultura osobista i zachowanie wobec dorosłych i kolegów nie budzi zastrzeżeń,

d)   zmienia obuwie przy wejściu do szkoły,

e)    umie się zachować w każdej sytuacji i w każdym miejscu (klasa, korytarz, boisko, wycieczka, teatr, muzeum, kino, kościół, biblioteka),

f)    nie stwarza zagrożeń dla swojego życia i zdrowia – nie pije, nie pali, nie bierze narkotyków,

g)   pozostaje na terenie gimnazjum w czasie przerw międzylekcyjnych,

h)   szanuje swoją , wspólną i cudzą własność,

i)     nie znęca się nad zwierzętami i nie niszczy przyrody,

j)     w semestrze opuścił nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych i ma nie więcej niż 6 spóźnień,

k)   brał udział w większości działań projektowych, wykonywał przydzielone mu zadania, pracował w zespole.

5.    Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

a)    sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły,

b)   stara się uczyć systematycznie,

c)    mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

d)   zachowuje się poprawnie w stosunku do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły,

e)    czasem wchodzi w konflikty z innymi, źle zachowuje się na wycieczce, zabawie, zawodach sportowych,

f)    bywa nielojalny w stosunku do kolegów, ratuje siebie kosztem innych na drodze donosicielstwa i pomówień,

g)   często wykazuje chęć poprawy, pracuje nad swoją silną wolą,

h)   sporadycznie ulega złym wpływom, ale potrafi się z nich wyzwolić,

i)     w semestrze opuścił nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych i ma nie więcej niż 10 spóźnień,

j)     włączał się w część działań projektowych, podczas wykonywania zadań korzystał z pomocy innych członków zespołu, przez co opóźniał pracę lub powodował konflikty.

6.    Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

a)    często łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,

b)   bywa agresywny, ordynarny, znęca się nad młodszymi i słabszymi,

c)    swoim niewłaściwym zachowaniem przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

d)   wywołuje bójki i sam w nich uczestniczy,

e)    nie szanuje mienia szkoły,

f)    ucieka z lekcji, jednak w semestrze opuścił nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych i spóźnił się więcej niż 17 razy,

g)   przystąpił do pracy w zespole, lecz nie realizował żadnego z przydzielonych zadań, mimo wsparcia udzielonego mu przez innych członków grupy.

7.    Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

d)   świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,

e)    stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia własnego oraz innych,

f)    pali papierosy, pije alkohol, używa i rozprowadza środki odurzające,

g)   jest wulgarny, zachowuje się agresywnie w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,

h)   słabo rokuje nadzieje na poprawę, gdyż lekceważy uwagi i odrzuca okazywaną mu pomoc,

i)     jest członkiem nieformalnej grupy o charakterze przestępczym,

j)     wchodzi w konflikty z prawem –oszustwa i fałszerstwa dokumentów, bierze udział w kradzieżach i rozbojach,

k)   nagminnie opuszcza lekcje- opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin lekcyjnych i ma powyżej 17 spóźnień,

l)     odmówił udziału w projekcie lub był członkiem zespołu projektowego, ale nie wykonywał żadnych zadań i celowo utrudniał pracę innym.

 

8.    Ustala się kryterium pomocnicze do ustalania oceny zachowania:

 

Zachowanie

Liczba spóźnień

nieusprawiedliwionych

Liczba godzin nieusprawiedliwionych

Wzorowe

0

0

Bardzo Dobre

1 - 3

0

Dobre

4 - 6

1 - 7

Poprawne

7 - 10

8 - 15

Nieodpowiednie

11 - 17

16 - 20

Naganne

powyżej 17

powyżej 20

 

9.    Tryb uzyskiwania wyższej oceny zachowania

a)      Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny zachowania.

b)      Poprawa oceny zachowania jest możliwa tylko od poziomu oceny poprawnej (oraz w wyjątkowych wypadkach od oceny nieodpowiedniej)i tylko o jeden stopień.

c)      Oceny: naganna i nieodpowiednia są ostateczne i nie mogą być poprawiane, z wyjątkiem oceny nieodpowiedniej w przypadku, gdy przyczyną jej uzyskania było jedno z pięciu ostatnich kryteriów na tę ocenę.

d)     Warunkiem uzyskania możliwości poprawienia oceny jest nienaganne zachowanie podczas procesu naprawczego.

 

10.    Procedura ubiegania się o wyższą ocenę zachowania:

a)      Wychowawca przed kwietniowymi zebraniami z rodzicami proponuje uczniowi konkretną ocenę zachowania (wpisuje ją w dzienniku ołówkiem). Ocena ta nie jest ostateczna i może ulec podwyższeniu lub obniżeniu przed zakończeniem roku szkolnego, adekwatnie do zachowania ucznia w tym okresie.

b)      Wychowanek, który chciałby uzyskać wyższą ocenę, pisze - w terminie do 3 dni od zebrania z rodzicami - do wychowawcy podanie o umożliwienie poprawy  przewidywanej rocznej oceny zachowania.

c)      Wychowawca wspólnie z uczniem ustala sposób i warunki poprawy oceny zachowania (spisanie kontraktu).

d)     Po upływie terminu realizacji wyznaczonych zadań wychowawca podsumowuje pracę ucznia i ewentualnie poprawia mu ocenę zachowania.

 

11.    Propozycje zadań, które może wykonać uczeń poprawiający ocenę zachowania:

a)      wykonanie pomocy naukowych,

b)      zaangażowanie w prace na rzecz Samorządu Uczniowskiego,

c)      zaangażowanie w pracę społeczną (wolontariat itp.),

d)     praca na rzecz szkoły (wg potrzeb szkoły),

e)      pomoc w nauce słabszym ( konkretnemu uczniowi i z konkretnego przedmiotu),

f)       inicjowanie i  współorganizowanie imprezy szkolnej (niekoniecznie dyskoteki),

g)      wykonanie zadania na rzecz swojej klasy,

h)      zadośćuczynienie bezpośrednie naprawienie wyrządzonej szkody lub krzywdy,

i)        inne, własne propozycje ucznia.

 

12.    Tryb odwoławczy od rocznej oceny zachowania

a)      rodzic może zgłosić zastrzeżenia do rocznej oceny zachowania w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

b)      zastrzeżenia składa w formie pisemnej do dyrektora szkoły,

c)      w podaniu rodzic zobowiązany jest podać konkretne uchybienia dotyczące trybu ustalania rocznej oceny zachowania dziecka,

d)     dyrektor rozpatruje zasadność zastrzeżeń w terminie 2 dni,

e)      jeżeli zastrzeżenia zgłoszone przez rodziców nie są zasadne, ocena pozostaje niezmieniona.

f)       jeżeli zastrzeżenia zgłoszone przez rodziców są zasadne, dyrektor powołuje komisję w składzie:

        dyrektor lub zastępca dyrektora,

        wychowawca klasy,

        nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne w klasie,

        przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

        przedstawiciel Rady Rodziców,

g)      po zapoznaniu się z dokumentacją wychowawcy Komisja ustala ocenę zachowania w drodze dyskusji, a następnie podejmuje decyzję w wyniku głosowania zwykłą większością głosów,

h)      ocena zachowania ustalona przez Komisję nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej przez wychowawcę,

i)        ocena zachowania ustalona przez Komisję jest ostateczna,

j)        komisja sporządza protokół, który zawiera: skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania oraz ustaloną ocenę zachowania ucznia wraz z uzasadnieniem,

k)      dyrektor szkoły przekazuje pisemną informację rodzicowi o decyzji komisji w sprawie oceny rocznej z zachowania.

13.  Wpływ oceny zachowania na promocję ucznia

a)      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę zachowania.

b)      Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a – jeśli jest uczniem klasy trzeciej – nie kończy szkoły.

 

§ 68

 

Wyróżnienia i kary

 

1.    Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

a)    pochwałę wychowawcy klasy,

b)   pochwałę dyrektora szkoły,

c)    świadectwo z wyróżnieniem,

d)   nagrodę książkową za średnią powyżej 4,75 (bez ocen niższych od dobrej),

e)    nagrodę rzeczową,

f)    list gratulacyjny do rodziców ucznia szczególnie wyróżniającego się.

2.    Uczeń może otrzymać następujące kary:

a)    upomnienie wychowawcy klasowego,

b)   upomnienie dyrektora szkoły,

c)    zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

d)   przeniesienie do równoległej klasy,

e)    przeniesienie do innej szkoły po zapewnieniu w niej miejsca.

3.    Szkoła ma obowiązek informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

4.    Uczeń ma prawo odwołać się od kary w ciągu 3 dni od chwili jej otrzymania do wychowawcy, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego i otrzymać pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni.

5.    Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 69

 

Postanowienia końcowe WSO

 

1.    WSO będzie podlegać ewaluacji.

2.    Sposoby ewaluacji : podczas spotkań Rady Pedagogicznej analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, analiza losów absolwentów.

3.    Wszelkie zmiany będą zatwierdzane uchwałą Rady Pedagogicznej i wprowadzane w życie oddzielnymi aneksami.

4.    O zmianach uczniowie i rodzice zostaną powiadomieni na początku roku szkolnego.

5.    Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmą nauczyciele w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

6.     W przypadkach nie objętych WSO decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

ROZDZIAŁ VIII
 
RODZICE

 

§ 70

 

1.      Formy współdziałania rodziców ze szkołą:

a)      zebrania z rodzicami,

b)      uczestnictwo i współorganizacja imprez klasowych, szkolnych,

c)      spotkania dotyczące trudności wychowawczych,

d)     szkolenia i pogadanki dla rodziców ,

e)      zbieranie opinii rodziców o szkole,

f)       dbałość o wygląd klasy, szkoły,

g)      konsultacje indywidualne,

h)      rozmowy telefoniczne,

i)        kontakty korespondencyjne,

j)        działalność w Radzie Rodziców,

k)      współudział w pracy dydaktycznej szkoły,

l)        organizowanie czasu wolnego uczniów,

m)    pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły, zawodu,

 

§ 71

 

1.    Do obowiązków rodziców należy:

a)    dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie za szkody i zniszczenia powstałe z winy ucznia,

b)   kontakt z wychowawcą klasy, nauczycielami i pedagogiem szkolnym,

c)    świadczenie pomocy w zakresie sprawowania opieki nad uczniami np. na dyskotekach oraz innych imprezach organizowanych przez gimnazjum,

d)   współdziałanie z Radą Pedagogiczną i dyrektorem gimnazjum w zakresie realizacji programu wychowawczego szkoły.

2.    Rodzice mają ponadto obowiązek:

a)    usprawiedliwiania nieobecności ucznia telefonicznie, pisemnie lub osobiście - najpóźniej 7 dni po zakończeniu absencji,

b)   przybyć na wezwanie szkoły i osobiście odebrać ze szkoły dziecko, które źle się czuje,

c)    przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,

d)   wyrównywać straty za celowe zniszczenia dokonane przez ich dzieci,

e)    podpisywać oceny prac klasowych,

f)    sprawdzać, czy dziecko poprawiło błędy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela,

g)   dbać o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły.

 

 

§ 72

 

2.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do decydowania o procesie wychowania swojego dziecka również w szkole.

3.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają ponadto prawo do:

a)    bezpośrednich spotkań z nauczycielami Gimnazjum,

b)   zapoznania się z pracami swoich dzieci,

c)    zapoznania się z ocenami swoich dzieci i uzasadnieniem stopni z przedmiotów i oceny zachowania,

d)   zapoznania się z postępami w nauce swoich dzieci,

e)    zapoznania się z treścią Statutu, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, Regulaminem Rady Rodziców oraz Regulaminem SU,

f)    informacji o zastosowanych karach i metodach wychowawczych prowadzących do poprawy zachowania dziecka,

g)   zaznajomienia się z propozycjami stopni śródrocznych i rocznych,

h)   składania wniosków o egzamin sprawdzający,

i)     zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi, jakie obowiązują w Gimnazjum,

j)     informacji na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego, w części dotyczącej i obowiązującej bezpośrednio uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

k)   zgłaszania zastrzeżeń do dyrektora gimnazjum jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

4.    Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają na piśmie prawo szkoły do posługiwania się danymi osobowymi ucznia, rodziny w zakresie wynikającym z zadań opiekuńczych.

5.    Sposoby komunikowania się rodziców ze szkołą i szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) określa rozdział VII: Wewnątrzszkolny System Oceniania.

6.    W przypadku gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie wypełniają swoich zadań opiekuńczo- wychowawczych, dyrektor gimnazjum ma prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy dziecku lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

 

ROZDZIAŁ IX
 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 73

 

1.    Gimnazjum używa pieczęci urzędowej z odrębnymi przepisami.

2.    Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

3.    Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.    Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

5.    Dyrektor zapewnia wszystkim członkom społeczności szkolnej możliwość zapoznania się ze statutem gimnazjum.

6.    Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.